ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen adatkezelési tájékoztató a(z) https://englertorsi.com/ weboldalon (a továbbiakban: Weboldal), hírlevél kiküldés és egyes szolgáltatások igénybe vétele kapcsán személyes adatokkal beazonosított Felhasználók önkéntesen megadott adatainak kezelésére és tárolására vonatkozik.

Az adatkezelési tájékoztató célja

Az ENGLERT Sport Betéti Társaság (székhelye: 2120 Dunakeszi, Rákóczi u. 9.; cégjegyzékszáma: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, 13-06-049020; adószám: 21807156-1-13; a továbbiakban: Szolgáltató / Adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a Weboldalon. Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, amelyről Adatkezelő megfelelő időben értesíti közönségét. Kérdés, észrevétel esetén Adatkezelő megadott elérhetőségein áll rendelkezésre. Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak legteljesebb védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Az adatkezelő elérhetőségei és adatai

Adatkezelővel a(z) info@englertorsi.com e-mail címen és a +36 30 973 4493-es telefonszámon léphet kapcsolatba az adatkezelővel. Adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

Név: ENGLERT Sport Betéti Társaság
Székhely: 2120 Dunakeszi, Rákóczi u. 9.
Cégjegyzékszám: 13-06-049020
A bejegyző bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 21807156-1-13
E-mail: info@englertorsi.com

Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről Adatkezelő külön értesíti ügyfeleit. Amennyiben adatközlők nem saját személyes adataikat adják meg Adatkezelő részére, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatkezelés időtartama

A jelentkezés során megadott személyes adatok kezelése a jelentkezéssel kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót pl. könyvelőt vehet igénybe.

Adatkezelő az érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az érintett hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

Hírlevél

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó/Érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat
ahhoz, hogy Szolgáltató/Adatkezelő az aktuális információkról tájékoztassa, illetve, hogy a
regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.
2. Továbbá az érintett, a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva, hozzájárul ahhoz, hogy
adatkezelő az 1. pontban felsorolt tevékenységekhez szükséges személyes adatait kezelje.
3. Adatkezelő nem küld kéretlen hírlevelet, és érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen
leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben adatkezelő minden – a hírlevelek küldéséhez
szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából, és további hírlevéllel nem keresi meg érintettet.
Érintett a hírlevélről leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Adatkezelés célja
Név
e-mail cím
azonosítás
a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele
Feliratkozás időpontja technikai művelet végrehajtása
Feliratkozáskori IP cím technikai művelet végrehajtása
5. Az érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
6. Az adatkezelés célja: az adatkezelő tevékenységét bemutató elektronikus üzenetek (e-mail)
küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről,
rendezvényekről, szakcikkekről stb.
7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat
visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok
címzettjei: adatkezelő
9. Tájékoztatjuk, hogy
• az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul;
• hírlevelet csak abban az esetben tudunk küldeni, amennyiben megadja a fenti személyes adatait;
10. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
Az adatkezelés jogalapjai
Személyes adatot az Infotv., valamint a GDPR rendelkezései szerint csak az alábbi jogalapok
valamelyike szerint lehet kezelni:
• hozzájárulás (abban az esetben kérhető, ha a további öt jogalap az adatkezelésre nem
vonatkozik);
• szerződéskötés;
• jogi kötelezettség teljesítése;
• érintett létfontosságú érdekének védelme;
• közérdek vagy közhatalom gyakorlása;
• jogos érdek érvényesítése
Itt hívjuk fel a kedves érintettek figyelmét arra, hogy amennyiben nem saját személyes
adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Minőségbiztosítási kérdőív-név feltűntetése

1. Adatkezelő – az ÁSZF-nek megfelelően, minőségbiztosítás céljából – workshopokat, online
tréningeket, illetve tanácsadásokat követően egy kérdőívet küld az érintettek részére, melynek úgy a
megválaszolása, mint azokon a válaszadó nevének feltüntetése opcionális, hozzájáruláson alapul,
ugyanakkor adatkezelő jogos érdekét szolgálja a vélemények közzététele. A válaszok névvel, vagy
név nélkül, feltüntetésre kerülhetnek adatkezelő www.englertorsi/mások_mondták aloldalán, melyről
érintettnek tudomása van, azt adatkezelő úgy az ÁSZF-ben, mint a formanyomtatványon jelzi
érintettek részére. Ezen adatkezelés esetére az alábbi tájékoztatást adja adatkezelő:
2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:
Személyes adat Adatkezelés célja
Név azonosítás
3. Az érintettek köre: a minőségbiztosításra szolgáló kérdőív válaszadói.
4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezeléshez történő
hozzájárulás visszavonása.
5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok
címzettjei: adatkezelő.
6. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem közli nevét, úgy az nem válik adatkezelő honlapján
megismerhetővé.

Adatgyűjtés az info@englertorsi.com e-mail címre történő elektronikus levélküldés során

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:
Személyes adat Adatkezelés célja
Név azonosítás,
E-mail cím kapcsolatfelvétel
Kapcsolatfelvételkori IP
cím technikai művelet végrehajtása
2. Az érintettek köre:
1. A honlap Kapcsolat aloldalán található e-mail címre ( info@englertorsi.com) író természetes
személyek. Az kapcsolatfelvételt megelőzően érintettnek lehetősége van megismerni
adatkezelő Adatkezelési tájékoztatóját.
2. Személyes tanácsadásra, workshopra, online tréningre jelentkező természetes személyek
vagy jogi személyek természetes személy kapcsolattartói – az ajánlati kötöttség beálltának
idejéig. Ezt követően szerződéskötésre, illetve jogi kötelezettség teljesítésére módosul az
adatkezelés jogalapja.
3. Az adatkezelés időtartama: az adatok törlésének időpontjáig, azaz az érintett törlés iránti
kérelméig, illetve az adatkezelés jogcímének megváltozásáig.
4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok
címzettjei: adatkezelő
5. Tájékoztatjuk, hogy
• az adatkezelés válasz adásához, tréningekre, workshopra történő jelentkezéshez,
infomációkéréshez szükséges.
• az adatszolgáltatás, illetve az adatkezeléshez történő hozzájárulás elmaradása azzal a
következménnyel jár, hogy nem tudok önnek válaszolni megkeresésére.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak

  • helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet
  • adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti

elérhetőségein.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: 0613911400; fax: 0613911410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu ) lehet élni.

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad Adatkezelő tájékoztatást. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Budapest, 2018. augusztus 21.