I. FOTÓZÁS- ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. A Szolgáltató adatai:

Vállalkozó neve: Englert Orsolya egyéni vállalkozó
Székhely: 2151 Fót, Mézeskalács utca 5/B.
Adószám: 59466471-1-33
Nyilvántartási szám: 57507668
Nyilvántartást vezető szerv: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Telefonszám: +36 30 9734 493
E-mail cím: info@englertorsi.com

A tárhelyszolgáltató adatai:

Név: DigitalOcean, LLC.
Székhely: 101 6th Avenue New York, NY 10013 USA
E-mail cím: privacy@digitalocean.com

A Szolgáltató tekintetében, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre. A Szolgáltató a Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara tagja.

2. A Szolgáltató weboldalának címe:

www.englertorsi.com

3. Fontosabb fogalom meghatározások:

– Távollevők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

– Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a Megrendelő részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a Megrendelő pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.

– Szolgáltató: a szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.

– Megrendelő: a Szolgáltató szolgáltatásait megrendelő és igénybe vevő személy.

– Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

4. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége:

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot weboldalán teszi közzé, vagy elektronikus levélben küldi el a Megrendelő részére.

5. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma:

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek a Szolgáltató által nyújtott fényképészeti szolgáltatásra való jelentkezés, időpontfoglalás és a fotózáson való megjelenés, illetve a felvételek utómunkázása és átadása esetén. Ezen feltételek általános szerződési feltételeknek minősülnek, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.

A Megrendelő, ha a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit a weboldalon található űrlapon lévő jelölő négyzet kiválasztásával, vagy elektronikus levélben történő visszaigazolással tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Megrendelő között. Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatási díj megfizetését megelőzően, szabályszerűen közzéteszi, vagy elküldi a Megrendelő részére a jelen Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot, de a Megrendelő az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kapcsolatban nem küld visszajelzést a Szolgáltató részére, azonban a megrendelést elküldi, az időpontot lefoglalja és/vagy a szolgáltatási díj összegét megfizeti a Szolgáltató részére, úgy kell tekinteni, hogy a Megrendelő az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.

6. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023.10.30. napján lép hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési Feltételek weboldalon való közzétételének napjával. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Megrendelőre és szolgáltatásra hatályosak.

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a megrendelés elküldésének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott, az alábbiakban megnevezett szolgáltatásokra terjednek ki: fényképészeti szolgáltatás. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a személy jogosult, aki előzetesen időpontot foglalt a fotózásra, a foglalását a Szolgáltató visszaigazolta, a szolgáltatási díjat megfizette Szolgáltató részére és jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.
Az Általános Szerződési Feltételek a fentiekben nevesített szolgáltatás vonatkozásában, az ezen szolgáltatás igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

7. A szerződés létrejötte:

A Megrendelő, valamint a Szolgáltató közötti jogviszony a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre, mely meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit.
A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Megrendelő a megrendelő űrlapot kitölti, a megrendelést elküldi, és azt a Szolgáltató visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Megrendelő ajánlatát) a Megrendelő által megadott elektronikus levelezési címre, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, ha annak teljesítésére tőle el nem várható okok miatt (pl.: az adott szolgáltatást már nem nyújtja, vis maior, betegség stb.) nem kerülhet sor. Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni a Megrendelővel, amennyiben pénzmozgás történt.

A Szolgáltató a szolgáltatás részleteiről, időpontjáról, helyszínéről weboldalán és/vagy elektronikus levélben ad tájékoztatást a Megrendelő számára. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A szolgáltatás megrendelésére a Szolgáltató weboldalán, egy megrendelő űrlap kitöltésével van lehetőség.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások a www.englertorsi.com weboldalon kerülnek bemutatásra. A weboldalon az oldal tetején található menüpontban az „INFO+” gombra, majd a legördülő menüben a „FOTÓZÁS” gombra kattintva érhetők el a részletes információk. A Megrendelő elektronikus levél küldésével, vagy a weboldalon az „Ajánlatot kérek” gombra kattintva éri el a kapcsolatfelvételi űrlapot, melynek kitöltésével és elküldésével kéri a Szolgáltató ajánlatát.

Az elektronikus üzenet vagy az űrlap Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően Szolgáltató elektronikus levélben felveszi a kapcsolatot Megrendelővel a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó időpont és a további információk egyeztetése céljából.

A részletek egyeztetését követően Megrendelő kitölti a Szolgáltató által küldött link segítségével elérhető megrendelő űrlapot, amelyen megadásra kerülnek adatai, majd megrendelését a „Megrendelés” gomb megnyomásával küldi el.
A megrendelés Szolgáltató részére való megküldése, valamint az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása és a megrendelés Szolgáltató részéről való visszaigazolása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Megrendelő között.
(Ha a megrendelést visszaigazoló e-mail a Megrendelőhöz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt szolgáltatást igénybe venni.)

A Megrendelő az űrlap elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.
A Megrendelő elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.
A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató elektronikus formában tárolja a megrendeléseket, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra.

Megrendelő a megrendelés során köteles a saját, valós adatait megadni. A megrendelés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Megrendelő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Megrendelő számára a megrendelés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít.

8. Ügyfélszolgálat:

A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített elérhetőségein válaszol a Megrendelők és az érdeklődők kérdéseire.

9. A Megrendelő kötelezettségei:

A Megrendelő vállalja, hogy a lefoglalt időpontban, a Szolgáltatóval előre egyeztetett helyen megjelenik és megfizeti a szolgáltatási díjat a Szolgáltató részére. Megrendelő köteles a fotózásra pontosan érkezni, amennyiben nem áll elegendő idő rendelkezésre, Szolgáltató nem garantálja a megfelelő színvonalú szolgáltatást.

Megrendelő a fotózáson való részvételt saját felelősségére vállalja, különös tekintettel a kültéri helyszínekre, terepviszonyokra, időjárásra, hidegre/melegre.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy kültéri fotózás esetén előfordulhat, hogy az időjárás meghiúsítja a fényképezést, ez esetben Szolgáltatóval közösen ún. esőnap kerül kiválasztásra, új dátumként.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem utasítható előnytelen vagy kompromittáló képek készítésére.

Megrendelő köteles a Szolgáltató részére a szolgáltatási díjat a Szolgáltató által kibocsátott előlegszámla és végszámla alapján, a jelen Általános Szerződési Feltételekben írt rendelkezéseknek megfelelően kiegyenlíteni.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató által átadott árajánlatban írtakhoz képest módosítást eszközöl, az ilyen módosítások kapcsán esetlegesen felmerülő többletköltségek őt terhelik.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján megállapított szolgáltatási díj nem tartalmazza a fotózási helyszínek használatával, illetve használatának engedélyezésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő díjakat, költségeket. Ezek az esetlegesen felmerülő költségek szintén Megrendelőt terhelik.

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fényképezés időtartama alatt a Megrendelőnek, vagy családtagjainak, illetve egyéb a fényképezés helyszínein tartózkodó – a Megrendelőkhöz kapcsolható – személyeknek felróhatóan (különösen szándékos vagy gondatlan rongálás esetén) a jelen Általános Szerződési Feltételek teljesítéséhez szükséges, a Szolgáltató tulajdonában lévő technikai felszerelésekben, berendezésekben kár esik, a kár megtérítéséért teljeskörű felelőséggel tartozik.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem kötelezhető a fotózás helyszínén érvényes előírások, ill. jogszabályok megszegésére.

Megrendelő elfogadja, hogy az elkészült felvételek előválogatását Szolgáltató végzi. Ezt követően az előválogatott képek közül Megrendelő 14 napon belül kiválogatja azokat a felvételeket, melyek utómunkázásra kerülnek. Szolgáltató nyers képeket nem ad át Megrendelő részére. Az előválogatott képek 14 napig érhetők el Megrendelő számára, ez idő alatt van lehetősége további utómunkázott képek rendelésére. Ezt követően Szolgáltató kizárólag az utómunkázott felvételeket őrzi meg.

Szolgáltató felhő alapú tárhelyre tölti fel az elkészült felvételeket, amelyhez elektronikus üzenetben biztosít hozzáférést Megrendelőnek. A felhő alapú tárhelyen 30 napig elérhetőek a felvételek, ezt követően törlésre kerülnek.

Megrendelő köteles átvenni a Szolgáltató által készített fotókat. A szolgáltatási díj tartalmazza a fényképfelvételek felhasználási díját is.

A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy nem tanúsít olyan magatartást, amely a Szolgáltató jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. A Megrendelő az okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.

10. A Szolgáltató kötelezettségei:

Szolgáltató a fotózás időpontjára nem vállal más olyan megbízást, amely a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti kötelezettsége teljesítését korlátozná, vagy kizárná. Amennyiben valamilyen oknál fogva mégsem tud személyesen részt venni a fotózáson, – a vis maior esetét kivéve – de maga helyett olyan megfelelő képességű és felszereltséggel rendelkező személyt küld a jelen Általános Szerződési Feltételekben írt feladatok elvégzésére, aki megfelelő helyettesítését el tudja látni, a jelen szerződés teljesítettnek minősül.

Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített feladatok elvégzése során a tőle elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni. A Szolgáltató szavatolja, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feladatokat a lehető legjobb tudása és tapasztalata alapján, az általa ismert legfejlettebb módszertant és technikát alkalmazva végzi el.

Szolgáltató nem tehető felelőssé a hibákért és a nem rögzített pillanatokért abban az esetben, ha a fotózás helyszínén tartózkodó – Megrendelőhöz tartozó – személyek akadályozzák a teljesítését. Nem terheli továbbá felelősség a Szolgáltatót a beállítások során esetlegesen a Megrendelő, vagy a helyszínen tartózkodó egyéb személyek ruházatának sérülése következtében keletkezett károkért.

Szolgáltató a fotózás időpontját követő 30napon belül átadja az előválogatott felvételeket Megrendelőnek válogatásra. Az utómunkázott felvételeket Szolgáltató az utómunkázott képek megrendelésétől számított 7 napon belül átadja Megrendelőnek.

Szolgáltató mindent megtesz a biztonságos adattárolás érdekében, de nem felelős a szakszerűen használt professzionális technikai eszközök meghibásodásából adódó esetleges adatvesztésért.

Amennyiben Szolgáltató – valamely professzionális eszköz meghibásodása következtében – nem (vagy csak részben) tudja a jelen Általános Szerződési Feltételekben vállalt kötelezettségeit teljesíteni, úgy a teljesített résszel arányos díjazásra jogosult.

Szolgáltatót nem terheli felelősség a tárhelyszolgáltató szerver számítógépén esetlegesen előforduló műszaki hibák miatt fellépő adatvesztésekért.

11. Szolgáltatási díj:

A szolgáltatás igénybevételéért a Megrendelő díj fizetésére köteles. A szolgáltatási díj a fotózásról szóló tájékoztatókban, a weboldalon, vagy elektronikus levélben kerül feltüntetésre. A feltüntetett díjak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint. A szolgáltatási díj Általános Forgalmi Adót nem tartalmaz, mert Szolgáltató alanyi mentességet választó ÁFA alanyként végzi tevékenységét.

Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát.

A Szolgáltató által küldött visszaigazolást követően a szolgáltatási díj fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves díj jelenik meg a tájékoztatóban, az ajánlatban, vagy a weboldalon. Ilyen esetben a Szolgáltató a rendelt szolgáltatás biztosítása előtt elektronikus üzenetben megkeresi a Megrendelőt egyeztetés céljából. Az ilyen megrendeléseket a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatási díjakat pontosan tüntesse fel. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került feltüntetésre, a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a szolgáltatást a hibás áron biztosítsa.

12. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége:

A szolgáltatás megrendelése során a Megrendelőnek folyamatosan lehetősége van a megadott adatok javítására, vagy törlésére.

Ha a megrendelés elküldését követően szeretné a Megrendelő módosítani a megadott adatokat, ezt a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségein tudja jelezni a Szolgáltató irányába.

A Megrendelő a megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Megrendelő hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre.

A megrendelés során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét. Ilyen esetekben a Szolgáltató megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni a Megrendelővel.

13. Fizetési és lemondási feltételek:

A szolgáltatási díjat a Megrendelő két részletben fizeti meg a Szolgáltató részére. A szolgáltatási díj összegének 30 %-a előlegként kerül megfizetésre Megrendelő által a Szolgáltató Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-32072839 számú bankszámlájára történő átutalással. Megrendelő a szolgáltatás megrendelésének visszaigazolásától számított 48 órán belül, előlegszámla alapján köteles az előleg összegét Szolgáltató részére átutalni. Amennyiben Megrendelő a megadott időn belül az előleget nem utalja el Szolgáltató részére, Szolgáltató nem köteles az egyeztetett időpontot fenntartani Megrendelő részére. Az előleg összege a szolgáltatási díj összegébe beszámításra kerül.

Megrendelő köteles a fotózás időpontjáig átutalni, vagy készpénzzel megfizetni a fennmaradó szolgáltatási díjat is. A fotózáson való részvétel feltétele a teljes szolgáltatás díj Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezése vagy annak megfizetése Szolgáltató részére.

Előre utalással történő fizetés: a Megrendelő a Szolgáltató bankszámlájára utalja a szolgáltatási díj teljes összegét. Az összeg Szolgáltató bankszámlájára történő megérkezését követően válik jogosulttá a Megrendelő a fotózáson való részvételre.

Készpénzzel történő fizetés: a Megrendelő a szolgáltatás igénybevétele során, a helyszínen fizeti meg a Szolgáltató részére a szolgáltatási díj fennmaradó részét.

A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (a megrendelő űrlap elküldése) a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

Megrendelő jogosult a fotózáson való részvételét lemondani a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú jognyilatkozatával, indokolási kötelezettség nélkül. A fotózás lemondása elektronikus levélben, vagy telefonon történhet.

Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a Megrendelő számára nem hasznos egy adott Megrendelőhöz tartozó személy jelenléte – annak viselkedése, megnyilvánulásai miatt – úgy lehetősége van a harmadik személyt távozásra kérni. Amennyiben a Megrendelő ragaszkodik a hozzá tartozó személy jelenlétéhez Szolgáltatónak jogában áll a fotózást befejezni és a szolgáltatást az elkészült felvételek alapján teljesíteni. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a szolgáltatási díj összegét.

Ha a Megrendelő együttműködési kötelezettségét oly mértékben megsérti, hogy az a jelen Általános Szerződési Feltételekben vállalt feladatok teljesítését akadályozza, vagy ellehetetleníti, akkor Szolgáltató jogosult a szerződéstől elállni. Ebben az esetben Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételekben írt teljes szolgáltatási díjra jogosult.

Amennyiben a Megrendelő a fotózáson nem jelenik meg, az alkalom számára megtartottnak minősül, a befizetett pénzösszeg nem használható fel másra, és nem jár vissza, a szolgáltatás teljes díját köteles megfizetni Szolgáltató részére.

Ha a Szolgáltató a saját hibájából, vagy önhibáján kívül, akár a szolgáltatás egészével, akár a szolgáltatás egy részének teljesítésével késedelembe esik, az előre egyeztetett időpontban nem jelenik meg, nem áll rendelkezésre, a fotózás az ő hibájából nem kezdhető meg, elmarad, vagy azt bármely okból meg kell szakítani, akkor köteles az elmaradást pótolni és egy új időpontban teljesíteni a szolgáltatást, vagy köteles a szolgáltatási díjat visszafizetni a Megrendelő részére. Egyéb jogcímen Megrendelő nem jogosult kártérítést igényelni Szolgáltatótól és az esetlegesen felmerült egyéb költségei megtérítését sem követelheti.

Megrendelő elfogadja, hogy a szolgáltatási díj összegéről kiállított előlegszámlát és végszámlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott elektronikus levelezési címre. A Megrendelőnek gondoskodnia kell arról, hogy az előlegszámla és a számla elektronikus úton kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. Elektronikus levelezési cím változása esetén a Megrendelő köteles a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíteni.

14. Teljesítési idő, a szolgáltatás igénybevétele, felelősség:

A teljesítés időpontja az utómunkázott felvételek átadásának időpontja, amely egyedileg kerül megállapításra.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a vállalt szolgáltatást a szakmai és etikai szabályok megtartásával, legjobb tudása és tapasztalata alapján, a Megrendelő érdekeit szem előtt tartva nyújtja.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fotózáson tilos az eseményeket hang- vagy kép rögzítésére alkalmas eszközzel – a Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül – rögzíteni. A Megrendelő kizárólag a Szolgáltató és a fotózáson résztvevő harmadik személyek előzetes hozzájárulásával jogosult felvételeket készíteni a fotózás során.

Megrendelő a Szolgáltató által készített fotókat közösségi oldalakon kizárólag a Szolgáltató nevének megjelölésével jogosult közzétenni.

A felek rögzítik, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben írtak teljesítése során készült fényképfelvételekre, azok nyersanyagaira a szerzői jogra, valamint az egyéb szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok irányadók és az azokhoz kapcsolódó szerzői jogok Szolgáltatót illetik meg.

Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezési szerint létrejövő felvételek tekintetében időbeli korlátozás nélküli felhasználási jogot biztosít Megrendelő számára. Megrendelő az engedélyt harmadik személyre nem ruházhatja át, harmadik személynek a felvételek felhasználására további engedélyt nem adhat.
A felvételek szerzői jogai tehát a Szolgáltatót illetik meg, kereskedelmi célú felhasználásuk azonban csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

A felhasználási jogok csak abban az esetben illetik meg a Megrendelőt, ha minden fizetési kötelezettségének eleget tett. A felhasználási jog nem vonatkozik a nyersanyagokra, mint pl. nyers képek, nem választott képek.

A jelen pontban írt kötelezettségek megsértése miatt a Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut a Megrendelő által elkövetett jogsértés, jogosult 1.000.000- Ft, azaz egymillió forint összegű kötbérről számlát kiállítani a Megrendelő részére. Megrendelő köteles a számla összegét 8 napos fizetési határidő figyelembevételével kiegyenlíteni.

A Szolgáltató nem köt szerződést kiskorúakkal. Megrendelő a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés megkötésekor 18. életévét betöltötte.

15. Adatkezelési Tájékoztatás:

A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.
A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy a Megrendelők személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén a Szolgáltató weboldalán és székhelyén érhető el.

A fényképezőgép által rögzített felvételek, amennyiben azokon bárki által azonosítható személyek ismerhetők fel, személyes adatnak minősülnek, mivel azok az érintettel kapcsolatba hozhatók és következtetés vonható le rá nézve. Említettek alapján az érintettek arcképmása és magatartása, mint az érintettre vonatkozó következtetés a személyes adatok fogalmi körébe tartozik.

Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában a képmással, mint személyes adattal kapcsolatos adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul.

Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőre és a fotózáson résztvevő egyéb személyekre vonatkozó személyes adatokat csak feladatai teljesítése érdekében használja fel, azokat illetéktelen személyek, szervezetek számára nem teszi hozzáférhetővé, harmadik személyek részére nem szolgáltatja ki (kivéve a jelen Általános Szerződési Feltételekben vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében), és azokkal semmilyen más módon nem él vissza.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben írt feladatok ellátása során Szolgáltató tudomására jutott személyes adatok kezelését a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi, így különösen figyelemmel az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletére (Általános Adatvédelmi Rendelet – GDPR).

Szolgáltató mindent megtesz – az adatkezelés megkezdése előtt – annak érdekében, hogy a tájékoztatáshoz való jogot biztosítsa valamennyi érintettnek, annak céljából, hogy egyértelmű és részletes információval rendelkezzenek a személyes adataik kezelésével vagy azzal kapcsolatos minden, az adatkezeléssel együtt járó, őket megillető jogaikról és az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségeikről.

Az adatkezelés és adatfeldolgozás során Szolgáltató a személyes adatok kiemelt védelmére törekszik, biztosítva az érintettek információs önrendelkezési jogát. Megfelelő védelemben részesíti az összegyűjtött személyes adatokat. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is.

A Szolgáltató valamennyi tevékenysége során csak olyan partnereket vesz igénybe, akik megfelelnek a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezések által elvárt, illetve támasztott követelményeknek.

Megrendelő kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató személyes adatait felhő alapú alkalmazások segítségével tárolja, ilyen célból a felhőszolgáltató részére továbbítsa.

16. Elállási jog:

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a Megrendelőt a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélküli elállási jog (felmondási jog) illeti meg.

A Megrendelő ezen jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megtétele, vagy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében (és az alábbiakban) található elállási/felmondási nyilatkozatminta útján gyakorolhatja:

Nyilatkozat-minta elálláshoz/felmondáshoz

Címzett: Englert Orsolya egyéni vállalkozó
Cím: 2151 Fót, Mézeskalács utca 5/B.

Alulírott/ak …………………………. kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

A nyilatkozatot a Megrendelő elküldheti a Szolgáltatónak e-mailen (info@englertorsi.com), vagy székhelyére címzett postai levél (Englert Orsolya egyéni vállalkozó 2152 Fót, Mézeskalács utca 5/B.) formájában. A fent írt határidő teljesítettnek minősül, ha a Megrendelő elállási szándékát legkésőbb a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésétől számított 14. napon közli. Az ezzel kapcsolatos bizonyítási teher a Megrendelőt terheli. Amennyiben a Megrendelő ilyen módon eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Szolgáltató a Megrendelőnek visszajáró összeget a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Megrendelő kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Megrendelőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

Elállási jog nem illeti meg a Megrendelőt a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (a szolgáltatás egészének teljesítését követően) tekintetében, ha a Szolgáltató a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Megrendelő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az itt írt elállási jogot.
Megrendelő tudomással bír arról, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások díjának megfizetését követően megkezdje a szolgáltatás nyújtását. Ezzel a Megrendelő elveszíti a jelen pontban részletezett elállási jogát, melyet Megrendelő jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul vesz.

17. A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt szóban és írásban: postai úton (Englert Orsolya egyéni vállalkozó 2152 Fót, Mézeskalács utca 5/B.), vagy elektronikus levélben (info@englertorsi.com) teheti meg.

A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Megrendelőnek átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Megrendelőnek legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

– a Megrendelő neve, lakcíme,
– a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
– a Megrendelő panaszának részletes leírása, a Megrendelő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
– a Szolgáltató nyilatkozata a Megrendelő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
– a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Megrendelő aláírása,
– a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
– telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Megrendelő írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a Megrendelő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

18. Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem, bíróság előtti jogérvényesítés:

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Megrendelőket, hogy amennyiben a Megrendelő nem ért egyet a Szolgáltató válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Megrendelő lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a Megrendelő.

A Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testület:

Pest Vármegyei Békéltető Testület
Cím és levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Telefon: 06-1-792-7881
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: +36-72/507-154
Mobil: +36-20/283-3422
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.
Telefonszám: (+36) 76 501 525; (+36) 76 501 532
Mobil: (+36) 70 938 4765
Fax: (+36) 76 501 538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefon: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu
Honlap: www.bmkik.hu/index.php?id=1317

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf. 376.
Telefonszám:06-46-501-090
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefonszám: +36 (1) 488 21 31
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: www.bekeltet.bkik.hu

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu

Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám: 06-22-510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
E-mail: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu
Honlap: www.bekeltetesgyor.hu

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu
Honlap: www.hbmbekeltetes.hu

Heves Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint 1. kapucsengő: 6
Levelezési cím: 3300 Eger, Postafiók 440.
Telefonszám: +36 36 416-660/105 mellék
E-mail: bekeltetes@hkik.hu
Honlap: www.hkik.hu/rolunk/kamarai-feladatok/bekelteto-testulet/

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszám: 06-20-373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Honlap: www.jaszbekeltetes.hu

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-010
Fax: 06-34-316-259
Email: bekeltetes@kemkik.hu
Honlap: www.kem-bekeltetes.hu

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz. 14.
Telefonszám: 06-32-520-860
E-mail: nkik@nkik.hu
Honlap: www.bekeltetes-nograd.hu

Pest Vármegyei Békéltető Testület
Cím és levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Telefon: 06-1-792-7881
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu

Somogy Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefonszám: 06-82-501-026; 06-82-501-000
E-mail: skik@skik.hu
Honlap: www.skik.hu/bekelteto-testulet-159

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefon: 06-42-420-180
Fax: 06-42-420-180
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Honlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu

Tolna Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany János u. 23-25.
Telefon: 06-74-529-252; 06-30-664-2130
Fax: 06-74-411-456
E-mail: bekelteto@tmkik.hu
Honlap: www.tolnabekeltetes.hu

Vas Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Ügyfélfogadás címe: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
Telefonszám: 06-94-312-356; 06-94-506-645
Fax: 06 94 316-936
E-mail: bea@vmkik.hu
Honlap: www.vasibekelteto.hu

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. fsz. 115-116.
Levelezési cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
Telefonszám: 06-88-814-121; 06-88-814-111
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
Honlap: www.bekelteteszala.hu

A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Megrendelő és a Szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Megrendelő megkísérelje a vitát közvetlenül a Szolgáltatóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Megrendelőnek csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Megrendelő hátrányára dönt.

A Békéltető Testület eljárása a Megrendelő kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

– a Megrendelő nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
– a Szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
– az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,
– a Megrendelő álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
– a Megrendelő nyilatkozatát arról, hogy a Megrendelő a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
– a Megrendelő nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
– a Testület döntésére irányuló indítványt,
– a Megrendelő aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Megrendelő bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Megrendelő rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
Ha a Megrendelő meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Amennyiben a Megrendelő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelemről szóló törvény 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

A Megrendelő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

19. Online vitarendezés:

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, ahol a Megrendelők (amennyiben Fogyasztóként járnak el) regisztrálhatnak és lehetőségük nyílik arra, hogy az igénybe vett szolgáltatáshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék, egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Ha az Ügyfél panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon lehetőség van kiválasztani a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform elérhetősége:
ODR link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

20. Vegyes és záró rendelkezések:

A Megrendelő elektronikus úton való megrendelése feltételezi, hogy a Megrendelő az elektronikus szolgáltatásokra vonatkozó technikai, valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

21. Vonatkozó jogszabályok:

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

– 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről;
– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről;
– 45/2014 (II.26) kormányrendelet – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023.10.30.-án lépnek hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazandók.

II. WORKSHOP ÉS MENTORÁLÁS – ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. A Szolgáltató adatai:

Vállalkozó neve: Englert Orsolya egyéni vállalkozó
Székhely: 2151 Fót, Mézeskalács utca 5/B.
Adószám: 59466471-1-33
Nyilvántartási szám: 57507668
Nyilvántartást vezető szerv: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Felnőttképzési nyilvántartási szám:
Nyilvántartást vezető szerv: Pest Megyei Kormányhivatal
Telefonszám: +36 30 9734 493
E-mail cím: info@englertorsi.com

A tárhelyszolgáltató adatai:

Név: DigitalOcean, LLC.
Székhely: 101 6th Avenue New York, NY 10013 USA
E-mail cím: privacy@digitalocean.com

A Szolgáltató tekintetében, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre. A Szolgáltató a Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara tagja.

2. A Szolgáltató weboldalának címe:

www.englertorsi.com

3. Fontosabb fogalom meghatározások:

– Távollevők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

– Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a Résztvevő részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a Résztvevő pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.

– Szolgáltató: a szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.

– Résztvevő: a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki részt kíván venni a Szolgáltató által szervezett workshopon/táborban/mentoráláson/portfolió elemzésen.

– Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

4. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége:

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot weboldalán teszi közzé, vagy elektronikus levélben küldi el a szolgáltatásra jelentkező Résztvevők részére.

5. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma:

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Résztvevő jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásra való jelentkezés és azon való megjelenés esetén. Ezen feltételek általános szerződési feltételeknek minősülnek, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.
Jelen Általános Szerződési Feltételek a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben, valamint a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II.7.) Korm. rendeletben írtaknak megfelelő rendelkezéseket tartalmazza, a jogszabályokban meghatározott tartalommal kerül megkötésre, tehát amennyiben a Szolgáltató tevékenysége felnőttképzésnek minősül, felnőttképzési szerződésként értelmezendő.

A Résztvevő, ha a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit a weboldalon lévő űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával, vagy elektronikus levélben történő visszaigazolással tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Résztvevő között. Amennyiben a Szolgáltató a részvételi díj megfizetését megelőzően, szabályszerűen közzéteszi, vagy elküldi a Résztvevő részére a jelen Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot, de a Résztvevő az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kapcsolatban nem küld visszajelzést a Szolgáltató részére, azonban a jelentkezést elküldi és/vagy a részvételi díj összegét megfizeti a Szolgáltató részére, úgy kell tekinteni, hogy a Résztvevő az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.

6. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023.10.30. napján lép hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési Feltételek weboldalon való közzétételének napjával. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Résztvevőre és workshopra/táborra/mentorálásra/portfólió elemzési szolgáltatásra hatályosak.

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a jelentkezés elküldésének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott, alábbiakban megnevezett szolgáltatásokra terjednek ki: a Szolgáltató által szervezett workshopon, táborban való részvétel, vagy a mentorálás, portfólió elemzési szolgáltatás igénybevétele. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a személy jogosult, aki előzetesen jelentkezett a Szolgáltató által meghirdetett szolgáltatásra, a jelentkezést a Szolgáltató visszaigazolta, a részvételi díjat megfizette Szolgáltató részére és jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.
Az Általános Szerződési Feltételek a fentiekben nevesített szolgáltatások vonatkozásában, az ezen szolgáltatások igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

7. A szerződés létrejötte:

A Résztvevő, valamint a Szolgáltató közötti jogviszony a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre, mely meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy a Résztvevő a szolgáltatásra jelentkezik, a jelentkezést elküldi, és azt a Szolgáltató visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Résztvevő ajánlatát) a Résztvevő által megadott elektronikus levelezési címre, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, ha annak teljesítésére tőle el nem várható okok miatt (pl.: az adott szolgáltatást már nem nyújtja, vis maior, betegség stb.) nem kerülhet sor. Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni a Résztvevővel, amennyiben pénzmozgás történt.

A Szolgáltató a szolgáltatás tematikájáról, időpontjáról, helyszínéről weboldalán és elektronikus levélben ad tájékoztatást a Résztvevők számára. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Workshopra való jelentkezés:

A Szolgáltató által szervezett workshopok a www.englertorsi.com weboldalon kerülnek bemutatásra. Az oldal tetején található menüpontban a „Fotósoknak”, majd a legördülő menüből a „Családi fotós workshop” vagy „Babafotós workshop” gombra kattintva érhetők el a részletes információk az egyes workshop-ok vonatkozásában.

A Résztvevő a szolgáltatás részleteit tartalmazó leírás alatti „Jelentkezem” gombra kattintva jelzi jelentkezési szándékát. A jelentkezési űrlapon kerülnek megadásra a Résztvevő személyes adatai, ezt követően kerülnek elfogadásra az Általános Szerződési Feltételek a vonatkozó négyzet jelölésével, majd az űrlap a „Jelentkezés” gomb megnyomásával kerül elküldésre.

A mentorálásra való jelentkezés:

A Szolgáltató mentorálási tevékenysége a www.englertorsi.com weboldalon kerül bemutatásra. A weboldalon az oldal tetején található menüpontban a „Fotósoknak”, majd a legördülő menüből a „Mentorálás” gombra kattintva érhetők el a részletes információk a szolgáltatással kapcsolatban.

A Résztvevő elektronikus üzenetben vagy a weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével és elküldésével veszi fel a kapcsolatot Szolgáltatóval, az „Írj nekem” gombra vagy a menüben a „Kapcsolat” gombra kattintva. A szolgáltatás teljesítésének részletei elektronikus üzenetben kerülnek egyeztetésre.

A Résztvevő a Szolgáltató által küldött jelentkezési űrlap kitöltésével és elküldésével jelzi jelentkezését a szolgáltatásra. Az űrlapon megadásra kerülnek a Résztvevő személyes adatai, ezt követően kerülnek elfogadásra az Általános Szerződési Feltételek a vonatkozó négyzet jelölésével, majd az űrlap a „Jelentkezem” gomb megnyomásával kerül elküldésre.

A portfólió elemzésre való jelentkezés:

A weboldalon (www.englertorsi.com) a „Fotósoknak” menüpontra, majd a legördülő menüből a „Portfólió elemzés” fülre kattintva érhetők el a részletes információk a portfólió elemzési szolgáltatással kapcsolatban.

A szolgáltatásra való jelentkezés a „Szeretném ha segítenél” vagy a „Megrendelem” gombra kattintva indítható meg. Ezt követően a rendszer a Teachable felületére irányítja a Résztvevőt, ahol a Résztvevő megadja a szükséges bankkártya adatokat (kártya tulajdonosának neve, kártya száma, lejárati idő, CVC kód), majd adatait (e-mail cím, számlázási cím, az ország kiválasztásra kerül egy legördülő menü segítségével).

Ezt követően kerülnek elfogadásra az Általános Szerződési Feltételek a vonatkozó négyzet jelölésével.

Ezután – amennyiben mindent rendben talál a Résztvevő – a jelentkezés elküldésre kerül a „Megvásárlom” gomb megnyomásával.

A Résztvevő a Szolgáltató szolgáltatásaira való jelentkezés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

A jelentkezés Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően Szolgáltató egy elektronikus üzenettel visszaigazolja a jelentkezést.

Az adatok Szolgáltató részére való megküldése, valamint az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása és a jelentkezés Szolgáltató részéről való visszaigazolása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Résztvevő között.
(Ha a jelentkezés megérkezését visszaigazoló e-mail a Résztvevőhöz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Résztvevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt szolgáltatást igénybe venni.)

A Résztvevő a jelentkezés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

A Résztvevő elfogadja, hogy az ilyen módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.
A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató elektronikus formában tárolja a jelentkezéseket, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra.

A Résztvevő a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A jelentkezés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Résztvevő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
A Szolgáltatót a Résztvevő által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Résztvevő számára a jelentkezés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít.

A Szolgáltató nem fizet ösztöndíjat a Résztvevő számára.
A Szolgáltató a szolgáltatások szervezéséhez sem költségvetési, sem Európai Uniós forrásból származó támogatást nem vesz igénybe.

8. Ügyfélszolgálat:

A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített elérhetőségein válaszol a Résztvevők szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseire.

9. A Résztvevő kötelezettségei:

A Résztvevő vállalja, hogy részt vesz a workshopon/táborban/mentoráláson/portfólió elemzésen, melyre jelentkezett és megfizeti a részvételi díjat a Szolgáltató részére.

A portfólió elemzést megrendelő és a mentorálásra jelentkező Résztvevő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás teljesítése a jelentkezést követő 14 napon belül esedékes.

A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy nem tanúsít olyan magatartást, amely a többi résztvevő és a Szolgáltató jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. A Résztvevő az okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.

A Szolgáltató jogosult a Résztvevőt a szolgáltatás igénybevételétől eltiltani, amennyiben a Résztvevő a többi résztvevőt, vagy az oktatót veszélyezteti, illetve magatartásával a szolgáltatás teljesítését rendszeresen megzavarja, és ezzel akadályozza a szerződés szerinti teljesítést.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás teljesítésének módját, helyszínét, időpontját és tematikáját módosítani. Amennyiben a Résztvevő a módosítást vagy a módosítások valamelyikét nem fogadja el, ez a tény a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint létrejött szerződés megszűntetését eredményezheti.

A három napos mentorálás időpontjait Résztvevő és Szolgáltató közösen határozza meg, Résztvevő tudomásul veszi, hogy két alkalommal személyesen köteles részt venni a mentoráláson, egy alkalom pedig választása szerint személyes részvétellel vagy online is megtartható.

A Résztvevő jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a jelentkezés során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. Köteles az adataiban – a szolgáltatás teljesítésének ideje alatt – bekövetkezett változásról haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót.

10. A Szolgáltató kötelezettségei:

A Szolgáltató vállalja, hogy jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően megszervezi és teljesíti a szolgáltatást.

A Szolgáltató a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény rendelkezései értelmében köteles eleget tenni adatszolgáltatási és statisztikai célú adatszolgáltatási kötelezettségének a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerén keresztül.

11. Részvételi díj:

A szolgáltatás igénybevételéért a Résztvevő díj fizetésére köteles. A részvételi díj a szolgáltatásról szóló tájékoztatókban, a weboldalon, vagy elektronikus levélben kerül feltüntetésre. A feltüntetett díjak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint. A részvételi díj Általános Forgalmi Adót nem tartalmaz, mert Szolgáltató alanyi mentességet választó ÁFA alanyként végzi tevékenységét.

Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát.

A Szolgáltató által küldött visszaigazolást követően a részvételi díj fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves díj jelenik meg a tájékoztatóban, ajánlatban, vagy a weboldalon. Ilyen esetben a Szolgáltató a rendelt szolgáltatás biztosítása előtt elektronikus üzenetben megkeresi a Résztvevőt egyeztetés céljából. Az ilyen jelentkezéseket a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a részvételi díjakat pontosan tüntesse fel. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került feltüntetésre, a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a szolgáltatást a hibás áron biztosítsa.

12. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége:

A jelentkezés során a Résztvevőnek folyamatosan lehetősége van a megadott adatok javítására, vagy törlésére.

Ha a jelentkezés elküldését követően szeretné a Résztvevő módosítani a megadott adatokat, ezt a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségein tudja jelezni a Szolgáltató irányába.

A Résztvevő a jelentkezés elküldésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Résztvevő hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre.

A jelentkezés során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét. Ilyen esetekben a Szolgáltató megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni a Résztvevővel.

13. Fizetési és lemondási feltételek:

A részvételi díjat a Résztvevő átutalással (előre utalással) vagy készpénzzel fizeti meg Szolgáltató részére. A szolgáltatás igénybevételének feltétele a részvételi díj Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezése.

A workshopon és mentoráláson való részvétel díjának megfizetése:

A részvétel díját a Résztvevő két részletben fizeti meg Szolgáltató részére. A díj teljes összegének 30 %-a előlegként kerül megfizetésre Résztvevő által a Szolgáltató Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-32072839 számú bankszámlájára történő átutalással. Résztvevő a jelentkezés visszaigazolásától számított 48 órán belül köteles – előlegszámla alapján – az előleg összegét Szolgáltató részére átutalni. Amennyiben Résztvevő a megadott időn belül az előleget nem utalja át a Szolgáltató részére, a Szolgáltató nem köteles az egyeztetett időpontot fenntartani Résztvevő részére. Az előleg összege a szolgáltatási díj összegébe beszámításra kerül.
A részvételi díj fennmaradó része a szolgáltatás igénybevételét megelőzően banki átutalással vagy Szolgáltatónál készpénzzel fizethető meg.

Előre utalással történő fizetés: a Résztvevő a Szolgáltató bankszámlájára utalja a részvételi díj összegét. Az összeg Szolgáltató bankszámlájára történő megérkezését követően válik jogosulttá a Résztvevő a szolgáltatás igénybevételére.

Készpénzzel történő fizetés: a Résztvevő a szolgáltatás teljesítésének helyszínén fizeti meg a Szolgáltató részére a szolgáltatási díj fennmaradó részét. Az összeg Szolgáltató részére történő átadását követően válik jogosulttá a Résztvevő a szolgáltatás igénybevételére.

Portfólió elemzési szolgáltatás díjának megfizetése:

A portfólió elemzési szolgáltatás díját bankkártyás fizetéssel, a Stripe rendszeren keresztül lehet kiegyenlíteni. A szolgáltatási díj kiegyenlítését követően válik jogosulttál a Résztvevő a szolgáltatás igénybevételére.

Bankkártyás fizetés a Stripe szolgáltatás felhasználásával:
A Stripe szolgáltatása révén online fizetésre van lehetőség.

A Stripe-al történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Résztvevő fizetéskor felel azért, hogy jogosult a megadott fizetési mód és eszköz használatára, és hogy a megadott fizetési adatok valósak és pontosak.

Szolgáltató kijelenti, hogy a Stripe használatával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges adatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá. Egyebekben a személyes adatok kezelésére az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései irányadóak.

A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Résztvevő figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (a jelentkezés elküldése) a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

Résztvevő jogosult a részvételét lemondani a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú jognyilatkozatával, indokolási kötelezettség nélkül. A lemondás elektronikus levélben, vagy telefonon történhet.

Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatás teljesítése során úgy ítéli meg, hogy a Résztvevők számára nem hasznos egy adott Résztvevő jelenléte – annak viselkedése, megnyilvánulásai miatt – lehetősége van őt távozásra kérni. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a részvételi díj összegét.

Amennyiben a Résztvevő a szolgáltatást az előre egyeztetett időpontban nem veszi igénybe, az alkalom számára megtartottnak minősül, a befizetett pénzösszeg nem használható fel másra, és nem jár vissza, a szolgáltatás teljes díját köteles megfizetni Szolgáltató részére.

Ha a Szolgáltató a saját hibájából, vagy önhibáján kívül, akár a szolgáltatás egészével, akár a szolgáltatás egy részének teljesítésével késedelembe esik, az előre egyeztetett időpontban nem jelenik meg, nem áll rendelkezésre, a szolgáltatás teljesítése az ő hibájából nem kezdhető meg, elmarad, vagy azt bármely okból meg kell szakítani, akkor köteles az elmaradást pótolni és egy új időpontban megtartani az elmaradt eseményt, vagy köteles a részvételi díjat visszafizetni a Résztvevő részére. Egyéb jogcímen a Résztvevő nem jogosult kártérítést igényelni a Szolgáltatótól és az esetlegesen felmerült egyéb költségei megtérítését sem követelheti.

Résztvevő elfogadja, hogy a részvételi díj összegéről kiállított előlegszámlát és végszámlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott elektronikus levelezési címre. A Résztvevőnek gondoskodnia kell arról, hogy az előlegszámla és a végszámla elektronikus úton kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl.: tűzfalak) ezt ne akadályozzák. Elektronikus levelezési cím változása esetén a Résztvevő köteles a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíteni.

14. Teljesítési idő, a szolgáltatás igénybevétele, felelősség:

A teljesítés időpontja az adott szolgáltatás megtartásának időpontja.

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a vállalt szolgáltatást a szakmai és etikai szabályok megtartásával, legjobb tudása és tapasztalata alapján, a Résztvevő érdekeit szem előtt tartva nyújtja, eredmény megvalósítására – a workshopon/táborban/mentoráláson/portfólió elemzésen elhangzott információk alapján – nem vállal kötelezettséget.

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a workshopon/táborban/mentoráláson/portfólió elemzésen tilos az elhangzottakat hang- vagy kép rögzítésére alkalmas eszközzel – a Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül – rögzíteni. A Résztvevők kizárólag a Szolgáltató és a többi Résztvevő előzetes hozzájárulásával jogosultak felvételeket készíteni a szolgáltatás teljesítése során.

A Résztvevő tudomásul veszi azt is, hogy a szolgáltatás igénybevétele során, vagy azt követően a Szolgáltató által átadott dokumentumokat, információkat, tananyagot nem jogosult harmadik személyek számára átadni, továbbítani, sokszorosítani és forgalomba hozni. A hivatkozott dokumentumok Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, bármilyen felhasználás kizárólag a Szolgáltató előzetes engedélyével lehetséges.

A 2013. évi LXXVII. törvény – a felnőttképzésről – értelmében, amennyiben felnőttképzésre jelentkezett, a Résztvevő köteles a jogszabályban írt adatokat a Szolgáltató részére megadni, e nélkül nem veheti igénybe a szolgáltatást. A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. A téves, vagy pontatlan adatszolgáltatás miatt a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

A jelen pontban írt kötelezettségek megsértése miatt a Résztvevő teljes körű felelősséggel tartozik. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut a Résztvevő által elkövetett jogsértés, jogosult 2.000.000,- Ft, azaz kétmillió összegű kötbérről számlát kiállítani a Résztvevő részére. Résztvevő köteles a számla összegét 8 napos fizetési határidő figyelembevételével kiegyenlíteni.

A Szolgáltató nem köt szerződést kiskorúakkal. Résztvevő a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés megkötésekor 18. életévét betöltötte.

15. Adatkezelési Tájékoztatás:

A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.
A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy a Résztvevők személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén a Szolgáltató weboldalán és székhelyén érhető el.

16. Elállási jog:

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a Résztvevőt a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélküli elállási jog (felmondási jog) illeti meg.

A Résztvevő ezen jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megtétele, vagy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében (és az alábbiakban) található elállási/felmondási nyilatkozatminta útján gyakorolhatja:

Nyilatkozat-minta elálláshoz/felmondáshoz

Címzett: Englert Orsolya egyéni vállalkozó
Cím: 2151 Fót, Mézeskalács utca 5/B.

Alulírott/ak …………………………. kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

A nyilatkozatot a Résztvevő elküldheti a Szolgáltatónak e-mailen (info@englertorsi.com), vagy székhelyére címzett postai levél (Englert Orsolya egyéni vállalkozó 2151 Fót, Mézeskalács utca 5/B.) formájában. A fent írt határidő teljesítettnek minősül, ha a Résztvevő elállási szándékát legkésőbb a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésétől számított 14. napon közli. Az ezzel kapcsolatos bizonyítási teher a Résztvevőt terheli. Amennyiben a Résztvevő ilyen módon eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a Résztvevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Szolgáltató a Résztvevőnek visszajáró összeget a Résztvevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Résztvevő kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Résztvevőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

Elállási jog nem illeti meg a Résztvevőt a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (a szolgáltatás egészének teljesítését követően) tekintetében, ha a Szolgáltató a Résztvevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Résztvevő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az itt írt elállási jogot.
Résztvevő tudomással bír arról, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások díjának megfizetését követően megkezdje a szolgáltatás nyújtását. Ezzel a Résztvevő elveszíti a jelen pontban részletezett elállási jogát, melyet Résztvevő jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul vesz.

17. A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

Amennyiben a Résztvevő a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt szóban és írásban: postai úton (Englert Orsolya egyéni vállalkozó 2151 Fót, Mézeskalács utca 5/B.), vagy elektronikus levélben (info@englertorsi.com) teheti meg.

A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Résztvevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Résztvevőnek átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Résztvevőnek legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

– a Résztvevő neve, lakcíme,
– a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
– a Résztvevő panaszának részletes leírása, a Résztvevő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
– a Szolgáltató nyilatkozata a Résztvevő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
– a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Résztvevő aláírása,
– a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
– telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Résztvevőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a Résztvevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

18. Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem, bíróság előtti jogérvényesítés:

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Résztvevőket, hogy amennyiben a Résztvevő nem ért egyet a Szolgáltató válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Résztvevő lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a Résztvevő.

A Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testület:

Pest Vármegyei Békéltető Testület
Cím és levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Telefon: 06-1-792-7881
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: +36-72/507-154
Mobil: +36-20/283-3422
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.
Telefonszám: (+36) 76 501 525; (+36) 76 501 532
Mobil: (+36) 70 938 4765
Fax: (+36) 76 501 538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefon: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu
Honlap: www.bmkik.hu/index.php?id=1317

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf. 376.
Telefonszám:06-46-501-090
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefonszám: +36 (1) 488 21 31
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: www.bekeltet.bkik.hu

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu

Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám: 06-22-510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
E-mail: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu
Honlap: www.bekeltetesgyor.hu

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu
Honlap: www.hbmbekeltetes.hu

Heves Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint 1. kapucsengő: 6
Levelezési cím: 3300 Eger, Postafiók 440.
Telefonszám: +36 36 416-660/105 mellék
E-mail: bekeltetes@hkik.hu
Honlap: www.hkik.hu/rolunk/kamarai-feladatok/bekelteto-testulet/

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszám: 06-20-373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Honlap: www.jaszbekeltetes.hu

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-010
Fax: 06-34-316-259
Email: bekeltetes@kemkik.hu
Honlap: www.kem-bekeltetes.hu

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz. 14.
Telefonszám: 06-32-520-860
E-mail: nkik@nkik.hu
Honlap: www.bekeltetes-nograd.hu

Pest Vármegyei Békéltető Testület
Cím és levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Telefon: 06-1-792-7881
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu

Somogy Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefonszám: 06-82-501-026; 06-82-501-000
E-mail: skik@skik.hu
Honlap: www.skik.hu/bekelteto-testulet-159

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefon: 06-42-420-180
Fax: 06-42-420-180
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Honlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu

Tolna Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany János u. 23-25.
Telefon: 06-74-529-252; 06-30-664-2130
Fax: 06-74-411-456
E-mail: bekelteto@tmkik.hu
Honlap: www.tolnabekeltetes.hu

Vas Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Ügyfélfogadás címe: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
Telefonszám: 06-94-312-356; 06-94-506-645
Fax: 06 94 316-936
E-mail: bea@vmkik.hu
Honlap: www.vasibekelteto.hu

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. fsz. 115-116.
Levelezési cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
Telefonszám: 06-88-814-121; 06-88-814-111
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
Honlap: www.bekelteteszala.hu

A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Résztvevő és a Szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Résztvevő megkísérelje a vitát közvetlenül a Szolgáltatóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Résztvevőnek csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Résztvevő hátrányára dönt.

A Békéltető Testület eljárása a Résztvevő kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

– a Résztvevő nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
– a Szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
– az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,
– a Résztvevő álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
– a Résztvevő nyilatkozatát arról, hogy a Résztvevő a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
– a Résztvevő nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
– a Testület döntésére irányuló indítványt,
– a Résztvevő aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Résztvevő bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Résztvevő rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
Ha a Résztvevő meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Amennyiben a Résztvevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelemről szóló törvény 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

A Résztvevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

19. Online vitarendezés:

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, ahol a Résztvevők regisztrálhatnak és lehetőségük nyílik arra, hogy az igénybe vett szolgáltatáshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék, egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Ha az Ügyfél panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon lehetőség van kiválasztani a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform elérhetősége:
ODR link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

20. Vegyes és záró rendelkezések:

A Résztvevő elektronikus úton való jelentkezése feltételezi, hogy a Résztvevő az elektronikus szolgáltatásokra vonatkozó technikai, valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Résztvevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

21. Vonatkozó jogszabályok:

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

– 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről;
– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről;
– 45/2014 (II.26) kormányrendelet – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
– 2013. évi LXXVII. törvény – a felnőttképzésről.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023.10.30. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazandók.

III. ONLINE KURZUSOK-ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. A Szolgáltató adatai:

Vállalkozó neve: Englert Orsolya egyéni vállalkozó
Székhely: 2151 Fót, Mézeskalács utca 5/B.
Adószám: 59466471-1-33
Nyilvántartási szám: 57507668
Nyilvántartást vezető szerv: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Felnőttképzési nyilvántartási szám:
Nyilvántartást vezető szerv: Pest Megyei Kormányhivatal
Telefonszám: +36 30 9734 493
E-mail cím: info@englertorsi.com

A tárhelyszolgáltató adatai:

Név: DigitalOcean, LLC.
Székhely: 101 6th Avenue New York, NY 10013 USA
E-mail cím: privacy@digitalocean.com

A Szolgáltató tekintetében, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre. A Szolgáltató a Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara tagja.

2. A Szolgáltató weboldalának címe:

www.englertorsi.com

3. Fontosabb fogalom meghatározások:

– Távollevők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

– Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a Vásárló részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a Vásárló pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.

– Termék: a Szolgáltató által forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a szerződés tárgyát képezi, beleértve az online terméket is.

– Szolgáltató: a szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. Az online termék értékesítője.

– Vásárló: akinek a részére a Szolgáltató online terméket ad el.

– Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

4. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége:

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot weboldalán teszi közzé.

5. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma:

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek online termékek (online kurzus, webinar) vásárlása esetén. Ezen feltételek általános szerződési feltételeknek minősülnek, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.

A Vásárló, ha a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit a weboldalon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Vásárló között. Amennyiben a Szolgáltató a vételár megfizetését megelőzően, szabályszerűen közzéteszi a jelen Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot, de a Vásárló az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kapcsolatban nem küld visszajelzést a Szolgáltató részére, azonban a megrendelést elküldi és/vagy a vételár összegét megfizeti a Szolgáltató részére, úgy kell tekinteni, hogy a Vásárló az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.

6. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023.01.30. napján lép hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési Feltételek közzétételének napjával. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Vásárlóra és online kurzusra, webinárra hatályosak.

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a megrendelés elküldésének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott, az alábbiakban megnevezett szolgáltatásokra terjednek ki: a Szolgáltatónál elérhető online termékek (online kurzusok) megvásárlása. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a személy jogosult, aki megrendelte az online kurzust, a vásárlást a Szolgáltató visszaigazolta, a vételárat a Szolgáltató részére megfizette és jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.
Az Általános Szerződési Feltételek a fentiekben nevesített szolgáltatások vonatkozásában az ezen szolgáltatások igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

7. A szerződés létrejötte:

A Vásárló, valamint a Szolgáltató közötti jogviszony a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre, mely meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit.
A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy a Vásárló az online kurzust megrendeli, a megrendelést elküldi, azt a Szolgáltató visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Vásárló ajánlatát) a Vásárló által megadott elektronikus levelezési címre, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, ha annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: az online kurzus értékesítését nem folytatja, technikai hiba, vis maior stb.) nem kerülhet sor. Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni a Vásárlóval, amennyiben pénzmozgás történt.

A Szolgáltató az online kurzus tartalmáról, tematikájáról weboldalán ad tájékoztatást a Vásárlók számára. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Az online kurzus megvásárlására az alábbi módon van lehetőség:
A weboldalon (www.englertorsi.com) a „Fotósoknak” menüpontra, majd a legördülő menüből az „Online vállalkozásépítési kurzusok” fülre kattintva érhetők el az egyes online kurzusok és az azokkal kapcsolatos részletes információk.

Az elérhető online kurzusok közül a Vásárló kiválasztja a neki megfelelőt, majd a kurzus címe és rövid ismertetője alatti „Tovább” gombra kattint. A megvásárolni kívánt csomag leírása alatt elhelyezett „Megvásárlom” gombra kattintva indítható meg a vásárlás.

Miután a Vásárló kiválasztotta a megfelelő kurzust, a rendszer a Teachable felületére irányítja a Vásárlót, ahol a Vásárló megadja a szükséges bankkártya adatokat (kártya tulajdonosának neve, kártya száma, lejárati idő, CVC kód), majd adatait (e-mail cím, számlázási cím, az ország kiválasztásra kerül egy legördülő menü segítségével).

Ezt követően kerülnek elfogadásra az Általános Szerződési Feltételek a vonatkozó négyzet jelölésével.

Ezután – amennyiben mindent rendben talál a Vásárló – a megrendelés elküldésre kerül a „Megvásárlom” gomb megnyomásával.

A Vásárló a megrendelés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

A megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően Szolgáltató egy automatikus elektronikus üzenettel visszaigazolja a megrendelést.

Az elküldött elektronikus megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával létrejön a szerződés a Vásárló és a Szolgáltató között, amikor a Szolgáltató kinyilvánítja, hogy elfogadja a Vásárló megrendelését.

Sikeres fizetést követően a Szolgáltató a Teachable online oktatási felületére felvezeti a Vásárló nevét és elektronikus levelezési címét, melyről a Vásárló elektronikus levélben értesítést kap.
A Vásárló ezt követően regisztrál a Teachable felületén, létrehozza saját fiókját, ahol elérhetővé válik számára a megvásárolt online kurzus.

Az online kurzus megvásárlásával a Vásárló a felvételeken és a dokumentumokon az alábbiak szerinti korlátozott felhasználási jogot szerez:
A Vásárló a terméket kizárólag saját céljára és saját készülékén (például személyi számítógép, táblagép, mobiltelefon, a továbbiakban: eszköz) jogosult használni.

Ha a Vásárló megrendelést küld a weboldalon, és a Szolgáltató a megrendelést elektronikus üzenetben visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Vásárló ajánlatát) adásvételi szerződés jön létre a Vásárló és a Szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a Vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt online terméket megvenni.)

A Vásárló elfogadja, hogy az ilyen módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.
A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató elektronikus formában tárolja a megrendeléseket, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra.

A Vásárló a megrendelés során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Vásárló más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Vásárló számára a megrendelés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít.

8. Ügyfélszolgálat:

A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített elérhetőségein válaszol a Vásárlók kérdéseire.

9. Vételár:

Az online kurzusért a Vásárló díj fizetésére köteles. A vételár az online kurzusról szóló tájékoztatókban, a weboldalon kerül feltüntetésre. A feltüntetett vételárak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint. Az online kurzus vételára Általános Forgalmi Adót nem tartalmaz, mert Szolgáltató alanyi mentességet választó ÁFA alanyként végzi tevékenységét.

Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát.

A Szolgáltató által küldött visszaigazolást követően a vételár fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves ár jelenik meg a tájékoztatóban, vagy a weboldalon. Ilyen esetben a Szolgáltató a rendelt online kurzus rendelkezésre bocsátása előtt elektronikus üzenetben megkeresi a Vásárlót egyeztetés céljából. Az ilyen megrendeléseket a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a vételárat pontosan tüntesse fel. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került feltüntetésre, a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy az online kurzust a hibás áron értékesítse.

10. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége:

A megrendelés során a Vásárlónak folyamatosan lehetősége van a megadott adatok javítására, vagy törlésére.

Ha a megrendelés elküldését követően szeretné a Vásárló módosítani a megadott adatokat, ezt a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségein tudja jelezni a Szolgáltató irányába.

A Vásárló a megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Vásárló hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre.

A megrendelés során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét. Ilyen esetekben a Szolgáltató megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni a Vásárlóval.

11. Fizetési és lemondási feltételek:

Az online kurzus ellenértékét bankkártyás fizetéssel, a Stripe rendszeren keresztül lehet kiegyenlíteni. A vételár kiegyenlítését követően válik elérhetővé a kurzus a Vásárló számára.

Bankkártyás fizetés a Stripe szolgáltatás felhasználásával:
A Stripe szolgáltatása révén online fizetésre van lehetőség.

A Stripe-al történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Vásárló fizetéskor felel azért, hogy jogosult a megadott fizetési mód és eszköz használatára, és hogy a megadott fizetési adatok valósak és pontosak.

Szolgáltató kijelenti, hogy a Stripe használatával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges adatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá. Egyebekben a személyes adatok kezelésére az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései irányadóak.

A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (a megrendelés elküldése) a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

A Vásárló elfogadja, hogy a vételár összegéről kiállított számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott elektronikus levelezési címre. A Vásárlónak gondoskodnia kell arról, hogy az elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. Elektronikus levelezési cím változása esetén a Vásárló köteles a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíteni.

12. Teljesítési idő, a szolgáltatás igénybevétele, felelősség:

A teljesítés időpontja az online kurzushoz való hozzáférés biztosítása, a hozzáféréshez való információk megküldése. Az információk Vásárló részére történő megküldésére a vételár Szolgáltató bankszámlájára való megérkezését követő 24 órán belül kerül sor.

Az online kurzus tananyagának feldolgozását követően, a Vásárló felteheti kérdéseit, a Szolgáltatóval kapcsolatba léphet, konzultálhat. Erre a Szolgáltató egy zárt közösségi (Facebook) csoportban biztosít lehetőséget. A csoporthoz való csatlakozás módjáról és feltételiről a Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót.

Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a vállalt szolgáltatást a szakmai és etikai szabályok megtartásával, legjobb tudása és tapasztalata alapján, a Vásárló érdekeit szem előtt tartva nyújtja, eredmény megvalósítására – az online kurzus során elhangzott információk alapján – nem vállal kötelezettséget.

Vásárló tudomásul veszi, hogy az online kurzus meghallgatása során tilos az elhangzottakat hang- vagy kép rögzítésére alkalmas eszközzel – a Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül – rögzíteni.

Az online kurzus bármely módon történő rögzítése, harmadik fél részére való elérhetővé tétele, a program tartalmának egyéb módon történő másolása, közzététele, felhasználása szigorúan tilos.

Vásárló, a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevétele során a jelszavát, a szolgáltatás hozzáféréséhez szükséges információkat köteles titokban tartani, a szolgáltatási felületet (Teachable, Facebook zárt csoport) kizárólag személyesen jogosult használni, azt tilos harmadik személynek átadni, vagy hozzáférhetővé tenni.

A jelen pontban írt kötelezettségek megsértése miatt a Vásárló teljes körű felelősséggel tartozik. Amennyiben a Vásárló a jelen pontban írt kötelezettségei bármelyikét megszegi, köteles esetenként 1.000.000- Ft, azaz egymillió forint összegű kötbért (átalánykár jogcímen) megfizetni a Szolgáltató részére. Az átalánykár megfizetése nem akadálya annak, hogy Szolgáltató, a Vásárló kötelezettségszegéséből eredő, az átalánykár összegét meghaladóan felmerülő kárát a Vásárlóval szemben érvényesítse. A Szolgáltató a kötbér összegéről számlát állít ki, melyet a Vásárló köteles 8 napon belül átutalással kiegyenlíteni.

Amennyiben a Vásárló a Szolgáltató bármely jelen pontban részletezett jogát megsérti, Szolgáltató a továbbiakban nem biztosít számára lehetőséget az online kurzushoz való hozzáférésre. Ez esetben a Szolgáltató kizárja felelősségét és az online kurzus vételárát nem fizeti vissza a Vásárló részére. Szolgáltató ez esetben jogosult továbbá a jelen pontban írt kötbér és egyéb felmerülő kára érvényesítésére is.

13. Adatkezelési Tájékoztatás:

A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.
A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy a Vásárlók személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén a Szolgáltató weboldalán és székhelyén érhető el.

14. Elállási jog:

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a Vásárlót a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélküli elállási jog (felmondási jog) illeti meg.

A Vásárló ezen jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megtétele, vagy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében (és az alábbiakban) található elállási/felmondási nyilatkozatminta útján gyakorolhatja:

Nyilatkozat-minta elálláshoz/felmondáshoz

Címzett: Englert Orsolya egyéni vállalkozó
Cím: 2151 Fót, Mézeskalács utca 5/B.

Alulírott/ak …………………………. kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

A nyilatkozatot a Vásárló elküldheti a Szolgáltatónak e-mailen (info@englertorsi.com), vagy székhelyére címzett postai levél (Englert Orsolya egyéni vállalkozó 2151 Fót, Mézeskalács utca 5/B.) formájában. A fent írt határidő teljesítettnek minősül, ha a Vásárló elállási szándékát legkésőbb a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésétől számított 14. napon közli. Az ezzel kapcsolatos bizonyítási teher a Vásárlót terheli. Amennyiben a Vásárló ilyen módon eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Szolgáltató a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

Elállási jog nem illeti meg a Vásárlót a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (a szolgáltatás egészének teljesítését követően), valamint a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az itt írt elállási jogot.
Vásárló tudomással bír arról, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató az online kurzus vételárának megfizetését követően elküldje a termék eléréséhez szükséges információkat a Vásárló részére elektronikus üzenet formájában. Az elektronikus üzenet elküldésével a Vásárló elveszíti a jelen pontban részletezett elállási jogát, melyet Vásárló jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul vesz.
Az elállási jog gyakorlására kizárólag a fent írt információk elküldését megelőzően van mód.

15. Szavatosság és jótállás:

A Szolgáltató az általa forgalmazott termékekre a termék hibája esetén a jogszabályokban rögzített szavatosságot, illetve jótállást vállal.

Hibás a termék, ha a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben, vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A megvásárolt termék esetleges hibája esetén a Vásárló kellék- vagy termékszavatossági igényt, illetve meghatározott esetekben jótállási igényt érvényesíthet. Az eljárásra a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései az irányadóak.

16. Kellékszavatosság:

Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági jogával?
A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót kellékszavatossági igénye alapján?
A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló kellékszavatossági igényét?
A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti a Vásárló. Használt dolog esetén ez a határidő 1 év.

Kivel szemben érvényesítheti a Vásárló kellékszavatossági igényét?
A Vásárló a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van a Vásárló kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a Vásárlói kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

17. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a Vásárló a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági jogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti a Vásárló termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét a Vásárló kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a Vásárló. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

18. Jótállás

Jogszabályban előírt kötelező jótállási kötelezettség nem vonatkozik a Szolgáltató által forgalmazott termékekre.

19. Szavatossági igény bejelentésének módja:

Amennyiben a Szolgáltató által forgalmazott termékkel kapcsolatban a Vásárló szavatossági jogát kívánja érvényesíteni, azt a szerződéskötés tényét igazoló bizonylat (számla) (vagy annak másolata) bemutatásával tudja megtenni. Az igényérvényesítés történhet személyesen és írásban is (postai vagy elektronikus levél formájában).

1. Személyes bejelentés:

A Vásárló bejelentheti személyesen szavatossági igényét a Szolgáltató székhelyén (Englert Orsolya egyéni vállalkozó 2151 Fót, Mézeskalács utca 5/B.).

A Szolgáltató a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

– a Vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a Vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását,
– a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
– a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a Vásárló igényétől eltér, a Szolgáltató ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát a Szolgáltató átadja a Vásárlónak.

2. Írásban történő bejelentés:

A Vásárló bejelentheti szavatossági igényét a Szolgáltatónak postai úton küldött levélben (Englert Orsolya egyéni vállalkozó 2151 Fót, Mézeskalács utca 5/B.), vagy elektronikus levélben (info@englertorsi.com).

A levélnek tartalmaznia kell:

– a Vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját,
– a hiba leírását,
– a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

Amennyiben a Szolgáltató a Vásárló igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb 3 munkanapon belül köteles értesíteni a Vásárlót.
A Szolgáltató törekszik rá, hogy a kijavítást, vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

Javításra a terméket a Szolgáltató elismervény ellenében veszi át. Az elismervényen feltüntetésre kerül a Vásárló neve, címe, a termék azonosításához szükséges adatok, a termék átvételének ideje és a javított termék átvételének időpontja.

20. A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

Amennyiben a Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt szóban és írásban: postai úton (Englert Orsolya egyéni vállalkozó 2151 Fót, Mézeskalács utca 5/B.), vagy elektronikus levél formájában (info@englertorsi.com) teheti meg.

A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

– a Vásárló neve, lakcíme,
– a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
– a Vásárló panaszának részletes leírása, a Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
– a Szolgáltató nyilatkozata a Vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
– a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Vásárló aláírása,
– a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
– telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

21. Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem:

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Vásárlókat (amennyiben a Vásárló Fogyasztónak minősül), hogy amennyiben a Vásárló nem ért egyet a Szolgáltató válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Vásárló lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a Vásárló.

A Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testület:

Pest Vármegyei Békéltető Testület
Cím és levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Telefon: 06-1-792-7881
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: +36-72/507-154
Mobil: +36-20/283-3422
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.
Telefonszám: (+36) 76 501 525; (+36) 76 501 532
Mobil: (+36) 70 938 4765
Fax: (+36) 76 501 538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefon: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu
Honlap: www.bmkik.hu/index.php?id=1317

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf. 376.
Telefonszám:06-46-501-090
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefonszám: +36 (1) 488 21 31
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: www.bekeltet.bkik.hu

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu

Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám: 06-22-510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
E-mail: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu
Honlap: www.bekeltetesgyor.hu

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu
Honlap: www.hbmbekeltetes.hu

Heves Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint 1. kapucsengő: 6
Levelezési cím: 3300 Eger, Postafiók 440.
Telefonszám: +36 36 416-660/105 mellék
E-mail: bekeltetes@hkik.hu
Honlap: www.hkik.hu/rolunk/kamarai-feladatok/bekelteto-testulet/

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszám: 06-20-373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Honlap: www.jaszbekeltetes.hu

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-010
Fax: 06-34-316-259
Email: bekeltetes@kemkik.hu
Honlap: www.kem-bekeltetes.hu

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz. 14.
Telefonszám: 06-32-520-860
E-mail: nkik@nkik.hu
Honlap: www.bekeltetes-nograd.hu

Pest Vármegyei Békéltető Testület
Cím és levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Telefon: 06-1-792-7881
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu

Somogy Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefonszám: 06-82-501-026; 06-82-501-000
E-mail: skik@skik.hu
Honlap: www.skik.hu/bekelteto-testulet-159

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefon: 06-42-420-180
Fax: 06-42-420-180
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Honlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu

Tolna Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany János u. 23-25.
Telefon: 06-74-529-252; 06-30-664-2130
Fax: 06-74-411-456
E-mail: bekelteto@tmkik.hu
Honlap: www.tolnabekeltetes.hu

Vas Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Ügyfélfogadás címe: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
Telefonszám: 06-94-312-356; 06-94-506-645
Fax: 06 94 316-936
E-mail: bea@vmkik.hu
Honlap: www.vasibekelteto.hu

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. fsz. 115-116.
Levelezési cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
Telefonszám: 06-88-814-121; 06-88-814-111
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
Honlap: www.bekelteteszala.hu

A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Vásárló és a Szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Vásárló megkísérelje a vitát közvetlenül a Szolgáltatóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Vásárlónak csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Vásárló hátrányára dönt.

A Békéltető Testület eljárása a Vásárló kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

– a Vásárló nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
– a Szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
– az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,
– a Vásárló álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
– a Vásárló nyilatkozatát arról, hogy a Vásárló a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
– a Vásárló nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
– a Testület döntésére irányuló indítványt,
– a Vásárló aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Vásárló bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Vásárló rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
Ha a Vásárló meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelemről szóló törvény 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

22. Online vitarendezés:

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, ahol a Vásárlók (amennyiben Fogyasztóként járnak el) regisztrálhatnak és lehetőségük nyílik arra, hogy online megrendeléshez kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék, egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Ha a Vásárló panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt online termékkel kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon lehetőség van kiválasztani a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform elérhetősége:
ODR link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

23. Vegyes és záró rendelkezések:

A Vásárló elektronikus úton való megrendelése feltételezi, hogy a Vásárló az elektronikus szolgáltatásokra vonatkozó technikai, valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

24. Vonatkozó jogszabályok:

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

– 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről;
– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről;
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
– 45/2014 (II.26) kormányrendelet – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023.10.30. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazandók.