ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK-WORKSHOP/MENTORÁLÁS

1. A Szolgáltató adatai:

Vállalkozó neve: Englert Orsolya egyéni vállalkozó
Székhely: 2151 Fót, Mézeskalács utca 5/B.
Adószám: 59466471-1-33
Nyilvántartási szám: 57507668
Nyilvántartást vezető szerv: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Felnőttképzési nyilvántartási szám:
Nyilvántartást vezető szerv: Pest Megyei Kormányhivatal
Telefonszám: +36 30 9734 493
E-mail cím: info@englertorsi.com

A tárhelyszolgáltató adatai:

Név: DigitalOcean, LLC.
Székhely: 101 6th Avenue New York, NY 10013 USA
E-mail cím: privacy@digitalocean.com

A Szolgáltató tekintetében, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre. A Szolgáltató a Pest Vármegyei és Érdi Kereskedelmi és Iparkamara tagja.

2. A Szolgáltató weboldalának címe:

www.englertorsi.com

3. Fontosabb fogalom meghatározások:

– Távollevők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

– Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a Résztvevő részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a Résztvevő pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.

– Szolgáltató: a szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.

– Résztvevő: a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki részt kíván venni a Szolgáltató által szervezett workshopon/táborban/mentoráláson/portfolió elemzésen.

– Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

4. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége:

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot weboldalán teszi közzé, vagy elektronikus levélben küldi el a szolgáltatásra jelentkező Résztvevők részére.

5. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma:

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Résztvevő jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásra való jelentkezés és azon való megjelenés esetén. Ezen feltételek általános szerződési feltételeknek minősülnek, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.
Jelen Általános Szerződési Feltételek a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben, valamint a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II.7.) Korm. rendeletben írtaknak megfelelő rendelkezéseket tartalmazza, a jogszabályokban meghatározott tartalommal kerül megkötésre, tehát amennyiben a Szolgáltató tevékenysége felnőttképzésnek minősül, felnőttképzési szerződésként értelmezendő.

A Résztvevő, ha a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit a weboldalon lévő űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával, vagy elektronikus levélben történő visszaigazolással tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Résztvevő között. Amennyiben a Szolgáltató a részvételi díj megfizetését megelőzően, szabályszerűen közzéteszi, vagy elküldi a Résztvevő részére a jelen Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot, de a Résztvevő az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kapcsolatban nem küld visszajelzést a Szolgáltató részére, azonban a jelentkezést elküldi és/vagy a részvételi díj összegét megfizeti a Szolgáltató részére, úgy kell tekinteni, hogy a Résztvevő az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.

6. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023.10.30. napján lép hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési Feltételek weboldalon való közzétételének napjával. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Résztvevőre és workshopra/táborra/mentorálásra/portfólió elemzési szolgáltatásra hatályosak.

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a jelentkezés elküldésének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott, alábbiakban megnevezett szolgáltatásokra terjednek ki: a Szolgáltató által szervezett workshopon, táborban való részvétel, vagy a mentorálás, portfólió elemzési szolgáltatás igénybevétele. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a személy jogosult, aki előzetesen jelentkezett a Szolgáltató által meghirdetett szolgáltatásra, a jelentkezést a Szolgáltató visszaigazolta, a részvételi díjat megfizette Szolgáltató részére és jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.
Az Általános Szerződési Feltételek a fentiekben nevesített szolgáltatások vonatkozásában, az ezen szolgáltatások igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

7. A szerződés létrejötte:

A Résztvevő, valamint a Szolgáltató közötti jogviszony a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre, mely meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy a Résztvevő a szolgáltatásra jelentkezik, a jelentkezést elküldi, és azt a Szolgáltató visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Résztvevő ajánlatát) a Résztvevő által megadott elektronikus levelezési címre, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, ha annak teljesítésére tőle el nem várható okok miatt (pl.: az adott szolgáltatást már nem nyújtja, vis maior, betegség stb.) nem kerülhet sor. Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni a Résztvevővel, amennyiben pénzmozgás történt.

A Szolgáltató a szolgáltatás tematikájáról, időpontjáról, helyszínéről weboldalán és elektronikus levélben ad tájékoztatást a Résztvevők számára. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Workshopra való jelentkezés:

A Szolgáltató által szervezett workshopok a www.englertorsi.com weboldalon kerülnek bemutatásra. Az oldal tetején található menüpontban a „Fotósoknak”, majd a legördülő menüből a „Családi fotós workshop” vagy „Babafotós workshop” gombra kattintva érhetők el a részletes információk az egyes workshop-ok vonatkozásában.

A Résztvevő a szolgáltatás részleteit tartalmazó leírás alatti „Jelentkezem” gombra kattintva jelzi jelentkezési szándékát. A jelentkezési űrlapon kerülnek megadásra a Résztvevő személyes adatai, ezt követően kerülnek elfogadásra az Általános Szerződési Feltételek a vonatkozó négyzet jelölésével, majd az űrlap a „Jelentkezés” gomb megnyomásával kerül elküldésre.

A mentorálásra való jelentkezés:

A Szolgáltató mentorálási tevékenysége a www.englertorsi.com weboldalon kerül bemutatásra. A weboldalon az oldal tetején található menüpontban a „Fotósoknak”, majd a legördülő menüből a „Mentorálás” gombra kattintva érhetők el a részletes információk a szolgáltatással kapcsolatban.

A Résztvevő elektronikus üzenetben vagy a weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével és elküldésével veszi fel a kapcsolatot Szolgáltatóval, az „Írj nekem” gombra vagy a menüben a „Kapcsolat” gombra kattintva. A szolgáltatás teljesítésének részletei elektronikus üzenetben kerülnek egyeztetésre.

A Résztvevő a Szolgáltató által küldött jelentkezési űrlap kitöltésével és elküldésével jelzi jelentkezését a szolgáltatásra. Az űrlapon megadásra kerülnek a Résztvevő személyes adatai, ezt követően kerülnek elfogadásra az Általános Szerződési Feltételek a vonatkozó négyzet jelölésével, majd az űrlap a „Jelentkezem” gomb megnyomásával kerül elküldésre.

A portfólió elemzésre való jelentkezés:

A weboldalon (www.englertorsi.com) a „Fotósoknak” menüpontra, majd a legördülő menüből a „Portfólió elemzés” fülre kattintva érhetők el a részletes információk a portfólió elemzési szolgáltatással kapcsolatban.

A szolgáltatásra való jelentkezés a „Szeretném ha segítenél” vagy a „Megrendelem” gombra kattintva indítható meg. Ezt követően a rendszer a Teachable felületére irányítja a Résztvevőt, ahol a Résztvevő megadja a szükséges bankkártya adatokat (kártya tulajdonosának neve, kártya száma, lejárati idő, CVC kód), majd adatait (e-mail cím, számlázási cím, az ország kiválasztásra kerül egy legördülő menü segítségével).

Ezt követően kerülnek elfogadásra az Általános Szerződési Feltételek a vonatkozó négyzet jelölésével.

Ezután – amennyiben mindent rendben talál a Résztvevő – a jelentkezés elküldésre kerül a „Megvásárlom” gomb megnyomásával.

A Résztvevő a Szolgáltató szolgáltatásaira való jelentkezés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

A jelentkezés Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően Szolgáltató egy elektronikus üzenettel visszaigazolja a jelentkezést.

Az adatok Szolgáltató részére való megküldése, valamint az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása és a jelentkezés Szolgáltató részéről való visszaigazolása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Résztvevő között.
(Ha a jelentkezés megérkezését visszaigazoló e-mail a Résztvevőhöz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Résztvevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt szolgáltatást igénybe venni.)

A Résztvevő a jelentkezés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

A Résztvevő elfogadja, hogy az ilyen módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.
A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató elektronikus formában tárolja a jelentkezéseket, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra.

A Résztvevő a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A jelentkezés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Résztvevő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
A Szolgáltatót a Résztvevő által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Résztvevő számára a jelentkezés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít.

A Szolgáltató nem fizet ösztöndíjat a Résztvevő számára.
A Szolgáltató a szolgáltatások szervezéséhez sem költségvetési, sem Európai Uniós forrásból származó támogatást nem vesz igénybe.

8. Ügyfélszolgálat:

A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített elérhetőségein válaszol a Résztvevők szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseire.

9. A Résztvevő kötelezettségei:

A Résztvevő vállalja, hogy részt vesz a workshopon/táborban/mentoráláson/portfólió elemzésen, melyre jelentkezett és megfizeti a részvételi díjat a Szolgáltató részére.

A portfólió elemzést megrendelő és a mentorálásra jelentkező Résztvevő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás teljesítése a jelentkezést követő 14 napon belül esedékes.

A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy nem tanúsít olyan magatartást, amely a többi résztvevő és a Szolgáltató jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. A Résztvevő az okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.

A Szolgáltató jogosult a Résztvevőt a szolgáltatás igénybevételétől eltiltani, amennyiben a Résztvevő a többi résztvevőt, vagy az oktatót veszélyezteti, illetve magatartásával a szolgáltatás teljesítését rendszeresen megzavarja, és ezzel akadályozza a szerződés szerinti teljesítést.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás teljesítésének módját, helyszínét, időpontját és tematikáját módosítani. Amennyiben a Résztvevő a módosítást vagy a módosítások valamelyikét nem fogadja el, ez a tény a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint létrejött szerződés megszűntetését eredményezheti.

A három napos mentorálás időpontjait Résztvevő és Szolgáltató közösen határozza meg, Résztvevő tudomásul veszi, hogy két alkalommal személyesen köteles részt venni a mentoráláson, egy alkalom pedig választása szerint személyes részvétellel vagy online is megtartható.

A Résztvevő jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a jelentkezés során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. Köteles az adataiban – a szolgáltatás teljesítésének ideje alatt – bekövetkezett változásról haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót.

10. A Szolgáltató kötelezettségei:

A Szolgáltató vállalja, hogy jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően megszervezi és teljesíti a szolgáltatást.

A Szolgáltató a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény rendelkezései értelmében köteles eleget tenni adatszolgáltatási és statisztikai célú adatszolgáltatási kötelezettségének a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerén keresztül.

11. Részvételi díj:

A szolgáltatás igénybevételéért a Résztvevő díj fizetésére köteles. A részvételi díj a szolgáltatásról szóló tájékoztatókban, a weboldalon, vagy elektronikus levélben kerül feltüntetésre. A feltüntetett díjak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint. A részvételi díj Általános Forgalmi Adót nem tartalmaz, mert Szolgáltató alanyi mentességet választó ÁFA alanyként végzi tevékenységét.

Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát.

A Szolgáltató által küldött visszaigazolást követően a részvételi díj fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves díj jelenik meg a tájékoztatóban, ajánlatban, vagy a weboldalon. Ilyen esetben a Szolgáltató a rendelt szolgáltatás biztosítása előtt elektronikus üzenetben megkeresi a Résztvevőt egyeztetés céljából. Az ilyen jelentkezéseket a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a részvételi díjakat pontosan tüntesse fel. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került feltüntetésre, a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a szolgáltatást a hibás áron biztosítsa.

12. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége:

A jelentkezés során a Résztvevőnek folyamatosan lehetősége van a megadott adatok javítására, vagy törlésére.

Ha a jelentkezés elküldését követően szeretné a Résztvevő módosítani a megadott adatokat, ezt a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségein tudja jelezni a Szolgáltató irányába.

A Résztvevő a jelentkezés elküldésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Résztvevő hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre.

A jelentkezés során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét. Ilyen esetekben a Szolgáltató megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni a Résztvevővel.

13. Fizetési és lemondási feltételek:

A részvételi díjat a Résztvevő átutalással (előre utalással) vagy készpénzzel fizeti meg Szolgáltató részére. A szolgáltatás igénybevételének feltétele a részvételi díj Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezése.

A workshopon és mentoráláson való részvétel díjának megfizetése:

A részvétel díját a Résztvevő két részletben fizeti meg Szolgáltató részére. A díj teljes összegének 30 %-a előlegként kerül megfizetésre Résztvevő által a Szolgáltató Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-32072839 számú bankszámlájára történő átutalással. Résztvevő a jelentkezés visszaigazolásától számított 48 órán belül köteles – előlegszámla alapján – az előleg összegét Szolgáltató részére átutalni. Amennyiben Résztvevő a megadott időn belül az előleget nem utalja át a Szolgáltató részére, a Szolgáltató nem köteles az egyeztetett időpontot fenntartani Résztvevő részére. Az előleg összege a szolgáltatási díj összegébe beszámításra kerül.
A részvételi díj fennmaradó része a szolgáltatás igénybevételét megelőzően banki átutalással vagy Szolgáltatónál készpénzzel fizethető meg.

Előre utalással történő fizetés: a Résztvevő a Szolgáltató bankszámlájára utalja a részvételi díj összegét. Az összeg Szolgáltató bankszámlájára történő megérkezését követően válik jogosulttá a Résztvevő a szolgáltatás igénybevételére.

Készpénzzel történő fizetés: a Résztvevő a szolgáltatás teljesítésének helyszínén fizeti meg a Szolgáltató részére a szolgáltatási díj fennmaradó részét. Az összeg Szolgáltató részére történő átadását követően válik jogosulttá a Résztvevő a szolgáltatás igénybevételére.

Portfólió elemzési szolgáltatás díjának megfizetése:

A portfólió elemzési szolgáltatás díját bankkártyás fizetéssel, a Stripe rendszeren keresztül lehet kiegyenlíteni. A szolgáltatási díj kiegyenlítését követően válik jogosulttál a Résztvevő a szolgáltatás igénybevételére.

Bankkártyás fizetés a Stripe szolgáltatás felhasználásával:
A Stripe szolgáltatása révén online fizetésre van lehetőség.

A Stripe-al történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Résztvevő fizetéskor felel azért, hogy jogosult a megadott fizetési mód és eszköz használatára, és hogy a megadott fizetési adatok valósak és pontosak.

Szolgáltató kijelenti, hogy a Stripe használatával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges adatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá. Egyebekben a személyes adatok kezelésére az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései irányadóak.

A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Résztvevő figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (a jelentkezés elküldése) a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

Résztvevő jogosult a részvételét lemondani a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú jognyilatkozatával, indokolási kötelezettség nélkül. A lemondás elektronikus levélben, vagy telefonon történhet.
A Résztvevő jelen szerződés megkötését követő 14 naptári napon belüli jogszerű elállása / felmondása esetén a befizetett Előleg teljes egészében visszajár a Résztvevő fogyasztónak, míg a 15. naptól kezdődően az Előleg nem jár vissza, amelyet Résztvevő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul vesz és nyugtáz.

Amennyiben a Résztvevő a szolgáltatást az előre egyeztetett időpontban nem veszi igénybe, az alkalom számára megtartottnak minősül, a befizetett pénzösszeg nem használható fel másra, és nem jár vissza, a szolgáltatás teljes díját köteles megfizetni Szolgáltató részére.

Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatás teljesítése során úgy ítéli meg, hogy a Résztvevők számára nem hasznos egy adott Résztvevő jelenléte – annak viselkedése, megnyilvánulásai miatt – lehetősége van őt távozásra kérni. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a részvételi díj összegét.

Ha a Szolgáltató a saját hibájából, vagy önhibáján kívül, akár a szolgáltatás egészével, akár a szolgáltatás egy részének teljesítésével késedelembe esik, az előre egyeztetett időpontban nem jelenik meg, nem áll rendelkezésre, a szolgáltatás teljesítése az ő hibájából nem kezdhető meg, elmarad, vagy azt bármely okból meg kell szakítani, akkor köteles az elmaradást pótolni és egy új időpontban megtartani az elmaradt eseményt, vagy köteles a részvételi díjat visszafizetni a Résztvevő részére. Egyéb jogcímen a Résztvevő nem jogosult kártérítést igényelni a Szolgáltatótól és az esetlegesen felmerült egyéb költségei megtérítését sem követelheti.

Résztvevő elfogadja, hogy a részvételi díj összegéről kiállított előlegszámlát és végszámlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott elektronikus levelezési címre. A Résztvevőnek gondoskodnia kell arról, hogy az előlegszámla és a végszámla elektronikus úton kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl.: tűzfalak) ezt ne akadályozzák. Elektronikus levelezési cím változása esetén a Résztvevő köteles a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíteni.

14. Teljesítési idő, a szolgáltatás igénybevétele, felelősség:

A teljesítés időpontja az adott szolgáltatás megtartásának időpontja.

Résztvevő kifejezetten tudomásul veszi és kijelenti jelen ÁSZF elfogadásával, hogy az időjárási körülmények vis maiornak minősülnek, így Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik az időjárási körülmények, jelenségek következtében beállt károkért. Amennyiben az időjárási körülmények Szolgáltató diszkrecionális döntése okán nem teszik lehetővé a Workshop megtartását az eredeti időpontban, úgy a Workshop megtartására a következő napon – azonos időpontban és időintervallumban, illetve azonos feltételek és tematika szerint – kerül sor a Workshop jelen ÁSZF 6.1. pontjában meghatározott helyszínén.

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a vállalt szolgáltatást a szakmai és etikai szabályok megtartásával, legjobb tudása és tapasztalata alapján, a Résztvevő érdekeit szem előtt tartva nyújtja, eredmény megvalósítására – a workshopon/táborban/mentoráláson/portfólió elemzésen elhangzott információk alapján – nem vállal kötelezettséget.

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a workshopon/táborban/mentoráláson/portfólió elemzésen tilos az elhangzottakat hang- vagy kép rögzítésére alkalmas eszközzel – a Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül – rögzíteni. A Résztvevők kizárólag a Szolgáltató és a többi Résztvevő előzetes hozzájárulásával jogosultak felvételeket készíteni a szolgáltatás teljesítése során.

A Résztvevő tudomásul veszi azt is, hogy a szolgáltatás igénybevétele során, vagy azt követően a Szolgáltató által átadott dokumentumokat, információkat, tananyagot nem jogosult harmadik személyek számára átadni, továbbítani, sokszorosítani és forgalomba hozni. A hivatkozott dokumentumok Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, bármilyen felhasználás kizárólag a Szolgáltató előzetes engedélyével lehetséges.

A 2013. évi LXXVII. törvény – a felnőttképzésről – értelmében, amennyiben felnőttképzésre jelentkezett, a Résztvevő köteles a jogszabályban írt adatokat a Szolgáltató részére megadni, e nélkül nem veheti igénybe a szolgáltatást. A Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. A téves, vagy pontatlan adatszolgáltatás miatt a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

A jelen pontban írt kötelezettségek megsértése miatt a Résztvevő teljes körű felelősséggel tartozik. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut a Résztvevő által elkövetett jogsértés, jogosult 2.000.000,- Ft, azaz kétmillió összegű kötbérről számlát kiállítani a Résztvevő részére. Résztvevő köteles a számla összegét 8 napos fizetési határidő figyelembevételével kiegyenlíteni.

A Szolgáltató nem köt szerződést kiskorúakkal. Résztvevő a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés megkötésekor 18. életévét betöltötte.

15. Adatkezelési Tájékoztatás:

A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.
A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy a Résztvevők személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén a Szolgáltató weboldalán és székhelyén érhető el.

16. Elállási jog:

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a Résztvevőt a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélküli elállási jog (felmondási jog) illeti meg.

A Résztvevő ezen jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megtétele, vagy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében (és az alábbiakban) található elállási/felmondási nyilatkozatminta útján gyakorolhatja:

Nyilatkozat-minta elálláshoz/felmondáshoz

Címzett: Englert Orsolya egyéni vállalkozó
Cím: 2151 Fót, Mézeskalács utca 5/B.

Alulírott/ak …………………………. kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

A nyilatkozatot a Résztvevő elküldheti a Szolgáltatónak e-mailen (info@englertorsi.com), vagy székhelyére címzett postai levél (Englert Orsolya egyéni vállalkozó 2151 Fót, Mézeskalács utca 5/B.) formájában. A fent írt határidő teljesítettnek minősül, ha a Résztvevő elállási szándékát legkésőbb a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésétől számított 14. napon közli. Az ezzel kapcsolatos bizonyítási teher a Résztvevőt terheli. Amennyiben a Résztvevő ilyen módon eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a Résztvevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Szolgáltató a Résztvevőnek visszajáró összeget a Résztvevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Résztvevő kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Résztvevőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

Elállási jog nem illeti meg a Résztvevőt a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (a szolgáltatás egészének teljesítését követően) tekintetében, ha a Szolgáltató a Résztvevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Résztvevő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az itt írt elállási jogot.
Résztvevő tudomással bír arról, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások díjának megfizetését követően megkezdje a szolgáltatás nyújtását. Ezzel a Résztvevő elveszíti a jelen pontban részletezett elállási jogát, melyet Résztvevő jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul vesz.

17. A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

Amennyiben a Résztvevő a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt szóban és írásban: postai úton (Englert Orsolya egyéni vállalkozó 2151 Fót, Mézeskalács utca 5/B.), vagy elektronikus levélben (info@englertorsi.com) teheti meg.

A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Résztvevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Résztvevőnek átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Résztvevőnek legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

– a Résztvevő neve, lakcíme,
– a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
– a Résztvevő panaszának részletes leírása, a Résztvevő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
– a Szolgáltató nyilatkozata a Résztvevő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
– a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Résztvevő aláírása,
– a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
– telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Résztvevőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a Résztvevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

18. Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem, bíróság előtti jogérvényesítés:

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Résztvevőket, hogy amennyiben a Résztvevő nem ért egyet a Szolgáltató válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Résztvevő lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a Résztvevő.

A Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testület:

Pest Vármegyei Békéltető Testület
Cím és levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Telefon: 06-1-792-7881
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: +36-72/507-154
Mobil: +36-20/283-3422
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.
Telefonszám: (+36) 76 501 525; (+36) 76 501 532
Mobil: (+36) 70 938 4765
Fax: (+36) 76 501 538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefon: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu
Honlap: www.bmkik.hu/index.php?id=1317

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf. 376.
Telefonszám:06-46-501-090
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefonszám: +36 (1) 488 21 31
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: www.bekeltet.bkik.hu

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu

Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám: 06-22-510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
E-mail: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu
Honlap: www.bekeltetesgyor.hu

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu
Honlap: www.hbmbekeltetes.hu

Heves Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint 1. kapucsengő: 6
Levelezési cím: 3300 Eger, Postafiók 440.
Telefonszám: +36 36 416-660/105 mellék
E-mail: bekeltetes@hkik.hu
Honlap: www.hkik.hu/rolunk/kamarai-feladatok/bekelteto-testulet/

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszám: 06-20-373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Honlap: www.jaszbekeltetes.hu

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-010
Fax: 06-34-316-259
Email: bekeltetes@kemkik.hu
Honlap: www.kem-bekeltetes.hu

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz. 14.
Telefonszám: 06-32-520-860
E-mail: nkik@nkik.hu
Honlap: www.bekeltetes-nograd.hu

Pest Vármegyei Békéltető Testület
Cím és levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Telefon: 06-1-792-7881
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu

Somogy Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefonszám: 06-82-501-026; 06-82-501-000
E-mail: skik@skik.hu
Honlap: www.skik.hu/bekelteto-testulet-159

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefon: 06-42-420-180
Fax: 06-42-420-180
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Honlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu

Tolna Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany János u. 23-25.
Telefon: 06-74-529-252; 06-30-664-2130
Fax: 06-74-411-456
E-mail: bekelteto@tmkik.hu
Honlap: www.tolnabekeltetes.hu

Vas Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Ügyfélfogadás címe: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
Telefonszám: 06-94-312-356; 06-94-506-645
Fax: 06 94 316-936
E-mail: bea@vmkik.hu
Honlap: www.vasibekelteto.hu

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. fsz. 115-116.
Levelezési cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
Telefonszám: 06-88-814-121; 06-88-814-111
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
Honlap: www.bekelteteszala.hu

A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Résztvevő és a Szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Résztvevő megkísérelje a vitát közvetlenül a Szolgáltatóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Résztvevőnek csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Résztvevő hátrányára dönt.

A Békéltető Testület eljárása a Résztvevő kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

– a Résztvevő nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
– a Szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
– az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,
– a Résztvevő álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
– a Résztvevő nyilatkozatát arról, hogy a Résztvevő a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
– a Résztvevő nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
– a Testület döntésére irányuló indítványt,
– a Résztvevő aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Résztvevő bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Résztvevő rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
Ha a Résztvevő meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Amennyiben a Résztvevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelemről szóló törvény 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

A Résztvevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

19. Online vitarendezés:

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, ahol a Résztvevők regisztrálhatnak és lehetőségük nyílik arra, hogy az igénybe vett szolgáltatáshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék, egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Ha az Ügyfél panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon lehetőség van kiválasztani a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform elérhetősége:
ODR link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

20. Vegyes és záró rendelkezések:

A Résztvevő elektronikus úton való jelentkezése feltételezi, hogy a Résztvevő az elektronikus szolgáltatásokra vonatkozó technikai, valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Résztvevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

21. Vonatkozó jogszabályok:

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

– 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről;
– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről;
– 45/2014 (II.26) kormányrendelet – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
– 2013. évi LXXVII. törvény – a felnőttképzésről.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023.10.30. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazandók.