Nyereményjáték szabályzat

„A TÁBOR NYEREMÉNYJÁTÉK” SZABÁLYZATA
A nyereményjáték Szervezője, Adatkezelője és Lebonyolítója:
Englert Orsolya e.v. (székhely:2151, Fót, Mézeskalács utca 5/b.; adószám:59466471-1-33; a továbbiakban: “Szervező”), amely a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.
1. Általános tudnivalók
Jelen Részvételi- és Játékszabályzata hozzáférhető minden Játékos számára a Szervező hivatalos Instagram oldalán (https://www.instagram.com/englertorsi_education/). A Szervező biztosítja a Szabályzat folyamatos elérhetőségét.
2. A Nyereményjátékban résztvevő személyek
2.1. A Játékban az a Játékos vehet részt, aki:
• a Játékban való részvétellel elfogadja a Részvételi- és Játékszabályzatot és egyúttal tudomásul veszi személyes adatainak a nyereményjáték lebonyolításához szükséges feldolgozásához,
• a Játékba történő bekapcsolódást megelőzően 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyar postai címmel rendelkező magyar állampolgár,
• a Szervező Facebook oldalán megjelenő posztban feltett kérésnek megfelelően cselekszik (hozzászól, lájkol, megoszt stb.),
• a Szervező Instagram oldalán (https://www.instagram.com/englertorsi_education/)
követője, tehát „Követem” („Follow”) kapcsolatot alakított ki vele a Játékot megelőzően,
• a poszttal interakcióba kerül a játékkiírásnak megfelelően (hozzászól, lájkol, megoszt, képet küld be stb.).
2.2. A nyereményjátékban nem vehetnek részt sem közvetlenül, sem közvetett módon:
• a Szervező munkatársai illetve ezeknek családtagjai.
• a Szervező családtagjai.
• a 18. életévüket be nem töltött személyek.
• magyar postai címmel nem rendelkező személyek.
3. A nyereményjáték menete
3.1. Játékposztok
A Szervező hivatalos Instagram oldalán (https://www.instagram.com/englertorsi_education/) megjelent nyereményjáték poszt, az abban leírtak szerint feladatnak kell eleget tennie a Játékosoknak.
Az adott játékposztban lesz meghatározva a feladat és a feltételek, amelyeknek, a Játékosoknak meg kell felelniük, hogy részt vehessenek a sorsoláson, továbbá a kisorsolt nyeremények, illetve a sorsolás és az eredményhirdetés időpontja. A Szervező törekszik a nyerteseket az adott játékposzt alatt értesíteni a nyerésről, akiknek utána személyes üzenetben kell felvenniük a kapcsolatot a Szervezővel a hivatalos Instagram oldalán keresztül. Amennyiben ez technikailag nem lehetséges, úgy a Játékos a játékposzt alatt is ellenőrizheti, hogy nyert-e, mert a Szervező minden esetben külön hozzászólásban is közzéteszi a nyertes nevét, illetve külön posztban is értesítheti a játékosokat.
A Játékos saját felelőssége, hogy ellenőrizze, hogy nyert-e! Javasolt az Instagram „Értesítéseket kérek” beállítás használata, amit a Játékos a felső menüsorban a csengő megnyomásával aktiválhat, hogy a Játékos figyelmét ne kerülje el, amennyiben a játékposzt alatt a Szervező értesítést helyez ki. A Szervező fenntartja a jogot a hozzászólások moderálására.
Csak a posztban meghatározott feltételeknek megfelelő hozzászólások vesznek részt a játékban.
3.2. Nyeremények
A Szervező a Játék során az adott posztban megjelölt nyereményt sorsol ki.
3.3. Nyereménysorsolás időpontja és módja
A sorsolások a játékposztokat követően, és azokban meghatározott időpontban zajlanak le. A játékosok a sorsolást követően 24 órán belül kerülnek értesítésre az adott játékposzt alatt, a nyereménysorsolások időpontját és egyéb fontos tudnivalókat a Szervező minden esetben az adott játékposztban tünteti fel.
A sorsolások lebonyolításának helye, véletlenszám-generátor segítségével történik
A sorsolásnál egy véletlenszám generátorra épülő kód fut le. A folyamat működése a következő:
• a rendszer meghatározza azon játékosok halmazát, akik a sorsolásban részt vehetnek,
• az adott játékposzt alatt hozzászóltak,
• nem adminisztrátor felhasználók,
• az így előállt halmazból (RAND) véletlenszám-generátor függvény határozza meg a nyertest.
Amennyiben az adott nyertes nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 2. pontjában leírt feltételeknek, vagy nem nyilatkozik arról, hogy:
• nem a Szervező tulajdonosa, munkavállalója, közreműködője, megbízottja vagy,
• a nyereményjátékba történt bekapcsolódás napját megelőzően már elmúlt 18 évese,
• nem rendelkezik magyar postai címmel,
• vagy amennyiben nem jelentkezik a nyereményéért a kiértesítést követő 2 (azaz kettő) naptári napon belül pótsorsolásra kerül sor. Ezekben az esetekben, a Játékos későbbiekben sem támaszthat igényt a nyeremény felvételére, a nyereményigénylésre megállapított határidő jogvesztő.
A Szervező a nyertest minden esetben az adott játékposzt alatt értesíti, akinek utána személyes üzenetben kell felvenniük a kapcsolatot a Szervezővela hivatalos Instagram oldalán keresztül.
3.4. A nyertesek értesítése
A Szervező törekszik a nyertest az adott játékposzt alatt értesíteni a nyerésről, akiknek utána személyes üzenetben kell felvenniük a kapcsolatot a Szervezővel a hivatalos Instagram oldalán keresztül. Amennyiben ez technikailag nem lehetséges, úgy a Játékos a játékposzt alatt is ellenőrizheti, hogy nyert-e, mert a Szervező minden esetben külön hozzászólásban is közzéteszi a nyertesek listáját, illetve külön posztban is értesítheti a játékosokat. A Játékos saját felelőssége, hogy ellenőrizze, hogy nyert-e! A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért, továbbá ha nem követi az értesítéseit.
A Szervező bármilyen, a nyereménnyel kapcsolatos kérdést vagy kifogást a kapcsolatfelvételtől számított 15 napon belül tud fogadni.
A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, a Szervező az adatai közül a nevüket Instagram oldalán közzé teszi.
Ezt az akciót az Instagram semmilyen formában nem támogatja (pl. technikailag) vagy szponzorálja, azt nem az Instagram rendelte meg és nem az Instagram kezeli.
3.5. A nyeremény átadása
A nyertes Játékos a sorsolást követően értesítést kap az adott játékposzt alatt kommentben, aminek követése a Játékos felelőssége. Ezt követően a Játékosnak személyes üzenetben fel kell vennie a kapcsolatot a Szervezővel, és a nyeremény eljuttatásához megadnia a nevét és születési helyét, idejét.
A Szervező, mint adatfeldolgozó minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire.
3.6. Speciális eset
Ha a nyertes már részt vett a nyeremény szerinti workshopon, akkor a Szervező vállalja, hogy a nyereményét egy privát mentorálás szolgáltatásra cserélheti be.

4. Információ, kapcsolat
A nyereményjátékkal kapcsolatos információk és jelen Részvételi- és Játékszabályzat megtalálható a Szervező hivatalos Instagram oldalának (https://www.instagram.com/englertorsi_education/) profiljában. A nyereményjátékra vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban annak teljes időtartama alatt a Szervező hivatalos Instagram oldalához lehetséges fordulni személyes üzenet formájában.
6. A nyeremények átválthatósága
A nyeremény nem váltható át sem készpénzre, sem pedig egyéb tárgyra.
7. A Szervező jogai
A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a Részvételi- és Játékszabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglalt feltételeket, akár a Játék időtartama alatt is – különösen indokolt esetben (pl. műszaki hiba miatt nem elérhető a Játék, a nyereményjáték lezárása végső időpontjának módosítása, a sorsolásra technikai okok miatt nem a megadott időpontban vagy helyszínen kerül sor stb.) – módosítsa vagy kiegészítse, amennyiben az ezekről szóló értesítést, tájékoztatást közzéteszi a hivatalos Facebook oldalán és oly módon, hogy a Játék feltételei a nyereményjátékban résztvevők számára kedvezőbbek legyenek.
8. Egyéb rendelkezések
A Játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért, illetve a nyeremények átvétele során, továbbá a nyereményjáték üzenet- és adatátviteli körülményeiből, az adott kiszolgáló technológiájából illetve, az adott Játékos által igénybe vett technológiából, a számítógépes háttérből és internet-szolgáltatásból adódóan keletkezett károkért. a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, ilyen jellegű reklamációkat nem fogad el.
A Játék a résztvevők számára önkéntes, ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel. A részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A promóciós aktivitást az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.
This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook and Instagram

Budapest, 2023. október 27.
Englert Orsolya