3 NAPOS MENTORÁLÁS_Általános Szerződési Feltételek

Kérem, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön kifejezetten elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) teljes tartalmát, amely maradéktalanul az Ön és a Szolgáltató között létrejövő szerződés (a továbbiakban: Szerződés) részét képezi. A Szerződés létrejöttével Ön kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárult.

 1. Hatály

1.1. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely az englertorsi.com weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus jelentkezésen keresztül történő, jelen ÁSZF 5. pontjában meghatározott szolgáltatás (Mentorálás) igénybevételére irányul. A Weboldalon történő jelentkezést az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Elkertv.”) szabályozza. A Weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF 9. pontjában meghatározott módon.

1.2. A felek között a szolgáltatás megvásárlásával magyar nyelven létrejött Szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi. Szolgáltató a szerződéskötésről a Résztvevő által a jelentkezés során megadott e-mail címre visszajelzést küld, amelyet a Résztvevő kifejezetten elismer és elfogad a szerződéskötés visszaigazolásaként.

1.3. A Szerződés megkötésére távollevők között kerül sor, amelyre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai irányadóak.

1.4. Résztvevő a Weboldalon történő jelentkezés során önkéntesen megadja Szolgáltató részére a szerződéskötéshez szükséges adatait (teljes név, állandó lakcím, édesanyja neve, születési hely és idő), amelyeket a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben meghatározott körben és a közzétett Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint kezel.

1.5. A Szolgáltatónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 1. Szerződés nyelve

2.1.  A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

 1. A szolgáltatás (Mentorálás) szolgáltatója

3.1. ENGLERT Sport Betéti Társaság (székhelye: 2120 Dunakeszi, Rákóczi u. 9.; cégjegyzékszáma: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, 13-06-049020; adószám: 21807156-1-13; képviselője: Englert Orsolya, ügyvezető, beltag; e-mail: info@englertorsi.com (továbbiakban: Szolgáltató)).

 1. A Mentorálás résztvevői, a szolgáltatás igénybevevői

4.1. A Mentoráláson azok a személyek jogosultak részt venni (a továbbiakban: Résztvevő), akik a Weboldalon megtalálható felületen jelentkeznek és 7 napon belül befizették a teljes részvételi díj 50%-át nettó 250.000,-Ft, azaz Kettőszázötvenezer forintot előlegként, illetve kifejezetten elfogadják a 3 napos mentorálás általános szerződési feltételeit. A szolgáltatás megrendeléséhez regisztráció nem szükséges.

4.2. A Résztvevő a Weboldalon megtalálható felületen történő jelentkezése még nem jogosítja fel a Résztvevőt a Mentoráláson való részvételre. A Mentoráláson az vehet részt, aki a részvételi díjat a jelen Mentorálás első napjáig befizette a Szolgáltató CIB Bank Zrt.-nél vezetett, 10700653-67650932-51100005 számú bankszámlájára.

 1. A Szolgáltatás (mentorálás) tárgya

5.1. A szolgáltatás egy fotós képzés (továbbiakban:Mentorálás), amelynek tartalma:

 • elméleti képzés és előadás
 • külső helyszínes gyakorlat
 • modell család fotózása
 • fotográfusi utómunka

5.2. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Mentorálás kezdési időpontjának és a helyszín megváltoztatására.

 1. A Mentorálás helyszíne és időpontja

6.1. A mentorálás három napból áll. A kijelölt napokat előzetes egyeztetés útján határozzák meg a felek, ami 2022.augusztus 3.-4.-5. napjaira esett.
A mentorálás helyszíne: Fót 2151, Mézeskalács utca 5/b.

6.2. A Mentorálás helyszínére való érkezés és az onnan való eltávozás, illetve bármely Mentorálással kapcsolatos utazási vagy szállás költség a Résztvevő egyéni, saját költsége.

6.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Mentorálás helyszínének a megváltoztatására, amelyet Résztvevő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten elismer és tudomásul vesz. A helyszínváltoztatásról való döntés a Szolgáltató egyoldalú, diszkrecionális joga, amelyet köteles Szolgáltató a Mentorálás időpontja előtt 14 naptári nappal közölni Résztvevőkkel, kifejezetten megjelölve a Mentorálás új – Magyarországon lévő –helyszínét. Résztvevő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a helyszínváltoztatás következtében beállt károkért Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik.

 1. A Mentorálás időpontja, teljesítési határidő

7.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot a személyes Mentorálás időpontjának a megváltoztatására abban az esetben, ha az időjárás a személyes Mentorálás megtartását nem teszi lehetővé. Az erről való döntés Szolgáltató diszkrecionális joga, amelyet köteles Szolgáltató a Mentorálás időpontja előtti nap délután 16 (tizenhat) óráig közölni Résztvevőkkel. Résztvevő kifejezetten tudomásul veszi és kijelenti jelen ÁSZF elfogadásával, hogy az időjárási körülmények vis maiornak minősülnek, így Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik az időjárási körülmények, jelenségek következtében beállt károkért. Amennyiben az időjárási körülmények Szolgáltató diszkrecionális döntése okán nem teszik lehetővé a személyes Mentorálás megtartását az eredeti időpontban, úgy a szemályes Mentorálás megtartására egy másik időpontban és időintervallumban, illetve azonos feltételek és tematika szerint – kerül sor a Mentorálás jelen ÁSZF 6.1. pontjában meghatározott helyszínén.

 1. Szolgáltatás ára (részvételi díj)

8.1. A Résztvevő köteles a jelentkezéstől számított 7 napon belül a Szolgáltató CIB Bank Zrt.-nél vezetett, 10700653-67650932-51100005 számú bankszámlájára (a továbbiakban: Bankszámla) átutalással megfizetni nettó 250.000,- Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint összeget, mint előleg (a továbbiakban: Előleg). A megfizetés időpontja a Szolgáltató Bankszámláján történő jóváírás időpontja. A szolgáltatás ára a rendelés időpontjában érvényes nettó ár, amely forintban értendő és – figyelemmel arra, hogy Szolgáltató alanyi adómentes így – nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Amennyiben a Weboldalon található webáruházban vagy a Weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a szolgáltatásnál és / vagy az áraknál, Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a Szolgáltató hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a Résztvevőt az új adatokról. A Résztvevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést (jelentkezést) vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a Szerződéstől.

8.2. A Résztvevő továbbá köteles a személyes Mentorálás első napjától számított 90 napon belül (2022. október 25.-ig) , a Szolgáltató CIB Bank Zrt.-nél vezetett, 10700653-67650932-51100005 számú bankszámlájára (a továbbiakban: Bankszámla) átutalással megfizetni nettó 250.000,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint összeget, mint részvételi díjat (a továbbiakban:Részvételi díj). A megfizetés időpontja a Szolgáltató Bankszámláján történő jóváírás időpontja. A szolgáltatás ára a rendelés időpontjában érvényes nettó ár, amely forintban értendő és – figyelemmel arra, hogy Szolgáltató alanyi adómentes így – nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Amennyiben a Weboldalon található webáruházban vagy a Weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a szolgáltatásnál és / vagy az áraknál, Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a Szolgáltató hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a Résztvevőt az új adatokról. A Résztvevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést (jelentkezést) vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a Szerződéstől.

8.3. A Szolgáltató és a Résztvevő között kötött Szerződés a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséig, a szolgáltatás teljesítéséig tartó határozott időtartamra jön létre.

 1. Szolgáltatás (Mentorálás) megrendelése

9.1. A jelentkezés elküldése: Résztvevő a Weboldalon történt jelentkezési lap pontos kitöltését követően a ,,Jelentkezés” gombra kattint.

A ,,Jelentkezés” gombra kattintva Résztvevő véglegesíti a szolgáltatás megrendelését, a Mentorálásra való jelentkezését. A jelentkezés elküldése után e-mailben útján kapja meg a Résztvevő a megrendelt szolgáltatás (Mentorálás) adatait tartalmazó levelet.

9.2. Visszaigazolás: Szolgáltató minden a Weboldalon történt rendelésről (szerződéskötésről) e-mailes visszajelzést küld a Résztvevő által a jelentkezés során megadott e-mail címre. Résztvevő kifejezetten elismeri és nyugtázza jelen ÁSZF elfogadásával, hogy Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Résztvevő által a megrendelés során szolgáltatott adatok helyességéért, így a Résztvevő által megadott e-mail cím helyességéért. A jelentkezést követően egy automatikus visszaigazoló e-mailt kap a Résztvevő a szerződéskötés visszaigazolásáról. Amennyiben a visszaigazoló e-mail a jelentkezést követő 48 (negyvennyolc) órán belül nem érkezik meg úgy Résztvevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

 1. Jognyilatkozatok

10.1. Résztvevő kifejezetten kijelenti és szavatolja, hogy az a jelen Megállapodás tárgyát képező Mentorálás időpontját követő egy (1) évig Magyarország területén belül azonos tárgyban workshopot, más oktatást vagy képzést nem tart, a Mentorálás tartalmát még részlegesen sem érinti más workshopon, oktatáson vagy képzésen. Résztvevő továbbá kifejezetten kijelenti és szavatolja azt is, hogy jelen rendelkezés megsértéséért a Résztvevő teljes körű kártérítési felelősséggel és 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint összegű kötbér megfizetésével tartozik a Szolgáltatónak. A Szolgáltató a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette.

10.2. Az oktatásról a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos videó vagy hangfelvételt készíteni.

10.3. A Mentoráláson a Szolgáltató jogosult fényképeket készíteni. A Résztvevő a megrendeléssel és részvétellel kifejezetten hozzájárulását adja, hogy a fényképeken szerepeljen és azokat a Szolgáltató korlátozás mentesen, szabadon – PR és reklám célra is – felhasználhassa, publikálhassa.

10.4. Résztvevő kifejezetten tudomásul veszi és nyugtázza, hogy a Szolgáltató kizárólag a közvetlenül általa nyújtott szolgáltatás teljesítéséért vállal felelősséget. Vis maior esetén Szolgáltató mentesül a szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért és minden ezzel kapcsolatos kártérítési felelősségi igény alól.

10.5. Résztvevő minden, az általa a mentorálás helyszínén és annak teljes időtartama alatt okozott kárért felelős. Résztvevő a képzésnek helyt adó vendégház házirendjét a Szerződés megkötésével magára nézve kötelezőnek ismeri el.

10.6. Résztvevő a Mentoráláson saját felelősségre vesz részt, Szolgáltató a Mentoráláson bekövetkező – Szolgáltatónak fel nem róható – kárért felelősséget nem vállal.

10.7. Résztvevő a képzésen saját eszközeit, felszerelését (például: fényképezőgép) használja, az ezekből adódó problémákért, oktatási hiányosságokért, illetve az azokban a mentorálás ideje alatt bekövetkező károkért Szolgáltató semmi nemű felelősséget nem vállal.

10.8. Annak érdekében, hogy a Szolgáltató a Mentorálás teljes ideje alatt a Szolgáltató által képviselt minőségi szintet tartsa, a Résztvevő köteles a Szolgáltató szakmai utasításait követni, azzal, hogy Szolgáltató a Mentorálás ideje alatt bekövetkező természeti, időjárási jelenségekből, vis maior helyzetekből adódó, a minőséget befolyásoló behatásokért felelősséget nem vállal.

10.9. Abban az esetben, amennyiben a Szolgáltató előre nem látható okból kifolyólag nem tudja a mentorálást megtartani, úgy Szolgáltató köteles a Résztvevő által megfizetett Részvételi díjat a Résztvevő által a Részvételi díj megfizetéskor használt és megadott bankszámlaszámra 3 (három) banki munkanapon belül átutalással teljes egészében visszatéríteni, azzal, hogy Szolgáltató a Résztvevő által már megfizetett Részvételi díjon felül semmilyen más költséget nem köteles a Résztvevőnek megfizetni.

10.10. Résztvevő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten kijelenti, hogy jóhiszemű legjobb tudomása szerint egészségi és fizikai állapota alapján a Mentorálásra való részvételre alkalmas, annak akadálya nincs.

10.11. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Mentorálás során a modell(ek) munkája, illetve munkaminősége vonatkozásában. Szolgáltató a modell(ek) a mentorálás során okozott – Szolgáltatónak fel nem róható – károkért felelősséget nem vállal.

 1. Étkezés

11.1. A képzés Részvételi díja snacket, kávét, ebédet, uzsonnát tartalmazza.

 1. Szerzői jog

12.1. A Mentoráláson elhangzó előadások, átadott írásos anyagok és a Szolgáltató által készített fényképek a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik. Azokat a Résztvevő kizárólag Szervező előzetes írásbeli hozzájárulásával használhatja fel (terjesztés, nyilvános előadás, nyilvános közvetítés, átdolgozás, kiállítás, publikáció, prezentáció, oktatás, értékesítés, többszörözés, stb.) üzleti céllal. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az általa szervezett Mentoráláson, mint cég, mint jogi személy, a képzéseken készült felvételek felhasználása felett részleges jogot gyakoroljon: a Szolgáltató kérheti, de akár le is tilthatja a saját kreditjeinek megjelölését a készült fényképek felhasználásakor, így a fénykép készítője (Résztvevő) köteles lehet kreditet adni a Szolgáltatónak, azaz a Résztvevő ekkor köteles megjelölni a Szolgáltatót a fénykép felhasználásainál a publikációja során. A Résztvevő által a mentoráláson készített fényképek kizárólag a Résztvevő saját portfóliójában használhatók fel. Jogtalan és jelen ÁSZF ponttal ellentétes, abba ütköző bárminemű felhasználás esetén felhasználásonként a Szolgáltató 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint használati díjra jogosult, amelyet jelen ÁSZF elfogadásával Résztvevő kifejezetten elismer, nyugtáz és vállal megfizetni.

 1. A Résztvevő fogyasztót megillető elállási és felmondási jog

13.1. A Résztvevő fogyasztó jogosult a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül – indokolás nélkül – gyakorolni elállási vagy felmondási jogát. Ha a szerződés megkötésére a Résztvevő fogyasztó tett ajánlatot, a Résztvevő fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti. Az elállási és felmondási jog jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Résztvevő fogyasztó nyilatkozatát az itt meghatározott 14 napos határidő lejárta előtt, tehát legkésőbb a szerződéskötést követő 14. napon ajánlott küldeményként postára adja a Szolgáltató részére (székhelye: 2120 Dunakeszi, Rákóczi u. 9). A Résztvevő fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási és felmondási jogot a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseivel összhangban gyakorolta.

13.2. A Résztvevő fogyasztó ezen elállási és felmondási jogát a jelen pontban (illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében) megtalálható nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

13.3. Amennyiben a Résztvevő fogyasztó a jelen pontnak megfelelően eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A jelen pontnak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a Résztvevő fogyasztónak visszajáró összeget a Résztvevő fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Résztvevő fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, azzal, hogy a Résztvevő fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

13.4. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint fogyasztónak nem minősülő Résztvevőket a Weboldalon történt megrendelés (Jelentkezés) visszavonására (elállásra) a jelentkezés (megrendelés) napján 17:00 óráig van lehetőség. A 17:00 óra után megrendelt szolgáltatás (jelentkezés) lemondására a következő munkanap 17:00 óráig van lehetőség e-mail útján (e-mail cím: info@englertorsi.com). A Ptk. szerint fogyasztónak nem minősülő megrendelőt (jelentkezőt) ezt követően nem illeti meg elállási jog. Amennyiben az ilyen megrendelő (jelentkező) mégis eláll a szerződéstől az itt meghatározott határidőn túl, úgy a Szolgáltató választása szerint a teljes Részvételi díjat, vagy meghiúsulási kötbért köteles fizetni, amelynek összege 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint.

 1. Panaszkezelés

14.1. Résztvevőnek jogában áll Szolgáltatóval szemben fogyasztói panasszal élni. Résztvevő esetleges panaszát e-mailban (e-mail cím: info@englertorsi.com) vagy postai úton ajánlott levélben (cím: 2120 Dunakeszi, Rákóczi u. 9.) juttathatja el Szolgáltatónak. Szolgáltató a hozzá eljuttatott panaszokat 8 napon belül kivizsgálja, s a vizsgálata eredményéről résztvevőt 8 napon belül tájékoztatja. Amennyiben a Szolgáltató a Résztvevő fogyasztói panaszát elutasítja, úgy Résztvevő jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulni:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Telefonszáma: 06-1-269-0703
Fax száma: 06-1-269-0703
Elnök: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 814-111
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

14.2. A békéltető testület eljárása tehát a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. c) ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. e) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

f)a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

 1. g) a testület döntésére irányuló indítványt,
 2. h) a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás (Szolgáltató) írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot a törvényben előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

14.3. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

 1. Részleges érvénytelenség

Jelen ÁSZF bármely pontjának érvénytelensége a szerződés és az ÁSZF többi pontjának érvénytelenségét nem érinti, így amennyiben jelen ÁSZF bármely pontja érvénytelen úgy a szerződés további pontjai érvényben maradnak és az érvénytelen rendelkezés helyébe az alkalmazandó érvényes rendelkezés lép.

 1. A digitális a digitális adattartalom működése, az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedés, a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége

16.1. Szolgáltató az englertorsi.com/en/ (Weboldal) 99,9 %-os rendelkezésre állását garantálja éves szinten. A rendelkezésre állás mérése szempontjából nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb 1 (egy) munkanap időtartamú tervezett karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható időtartamáról Szolgáltató előre értesítette Részvevőt a weboldalon.

16.2. A weboldal mindenfajta böngésző szoftverrel és operációs rendszerrel együttműködik. A weboldal kommunikációja HTTP protokollon keresztül történik. A weboldalon keresztül történő kommunikáció nem titkosított.

16.3. A szolgáltatás saját szervereken történik.

16.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben, bármely funkció elérhetőségét időlegesen valamennyi Felhasználó vonatkozásában – ideértve különösen hálózati szegmens, becenév, e-mail cím, stb. – felfüggessze, vagy a funkció biztosítását véglegesen megszüntesse.

 1. Egyéb kikötések

17.1. A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult – egyoldalúan – megváltoztatni. Az ÁSZF esetleges módosítása a Weboldalon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

17.2. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.

17.3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. hatályos és vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.

Budapest, 2022.07.21.